Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się.


czy­tanie- oto-naj­lep­szy-sposób-ucze­nia-ę
aleksander puszkinczy­tanie otonaj­lep­szysposóbucze­niasię oto naj­lep­szynaj­lep­szy sposóbsposób ucze­niaucze­nia się oto naj­lep­szy sposóbnaj­lep­szy sposób ucze­niasposób ucze­nia się oto naj­lep­szy sposób ucze­nianaj­lep­szy sposób ucze­nia się oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się

Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka  -samothnick
nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi. -Walt Whitman
wzo­rowa­nie ę-na in­nych-uz­na­nych-twórcach-to nic-zdrożne­go-to naj­lep­szy-zna­ny-mi sposób-na rozwój-włas­ne­go-­len­
Pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na to, by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące Cie pytania  -Owid
pro­wokac­ja-to naj­lep­szy-sposób-na to-by człowiek-szczerze-od­po­wie­dział-na nur­tują-cie-pytania 
Wierz mi, to jest naj­lep­szy sposób, żeby uk­ryć strach. Być taką, hej, do przodu. Żeby nikt się nie domyślił. -Katarzyna Grochola
wierz-mi-to jest naj­lep­szy-sposób-żeby-uk­ryć-strach-być taką-hej-do przodu-Żeby-nikt ę-nie domyślił
Trud­ne py­tanie: czy lep­sze są rządy głupców czy nierząd mądrych?  -Jerzy Drobnik
trud­ne-py­tanie-czy-lep­sze-są rządy-głupców-czy-nierząd-mądrych