Czy­tanie książek to nie jest zwykłe kle­panie wy­razów na­pisa­nych na kar­tce, przes­trze­ganie in­terpun­kcji. To coś więcej. To coś więcej na­zywa się naszą wyob­raźnią ... Czyż nasza wyob­raźnia nie jest piękna ? 


czy­tanie-książek-to nie jest zwykłe-kle­panie-wy­razów-na­pisa­nych-na kar­tce-przes­trze­ganie-in­terpun­kcji-to coś-więcej
marzycielsczy­tanieksiążekto nie jest zwykłekle­paniewy­razówna­pisa­nychna kar­tceprzes­trze­ganiein­terpun­kcjito coświęcejwięcejna­zywa sięnasząwyob­raźniączyżnaszawyob­raźnianie jest piękna czy­tanie książekksiążek to nie jest zwykłeto nie jest zwykłe kle­paniekle­panie wy­razówwy­razów na­pisa­nychna­pisa­nych na kar­tceprzes­trze­ganie in­terpun­kcjito coś więcejto coś więcejwięcej na­zywa sięna­zywa się nasząnaszą wyob­raźniąwyob­raźniączyżczyż naszanasza wyob­raźniawyob­raźnia nie jest pięknaczy­tanie książek to nie jest zwykłeksiążek to nie jest zwykłe kle­panieto nie jest zwykłe kle­panie wy­razówkle­panie wy­razów na­pisa­nychwy­razów na­pisa­nych na kar­tceto coś więcej na­zywa sięwięcej na­zywa się nasząna­zywa się naszą wyob­raźniąnaszą wyob­raźniąwyob­raźnią czyżczyż naszaczyż nasza wyob­raźnianasza wyob­raźnia nie jest piękna

Nie można żyć światem, który stworzyła nasza wyob­raźnia. To, co kocha­my w dru­gim człowieku, jest często również wyt­wo­rem naszej wyobraźni.Na szczęście gdzieś po­między przy­pad­kiem a ta­jem­nicą znaj­du­je się wyob­raźnia, je­dyna rzecz, która chro­ni naszą wol­ność, mi­mo te­go, że ludzie sta­rają się ją og­ra­niczać al­bo całkiem zniszczyć.Kto wyob­raźnią wo­juje, w wyob­raźni ginie.Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014} Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe.Wyob­raźnia działa tyl­ko wte­dy, gdy pew­ne kwes­tie po­zos­tają uk­ry­te, czy niedopowiedziane.