Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję.


czy­tanie-nek­ro­logów-też-da­-jakąś-satysfakcję
mieczysław michał szarganczy­tanienek­ro­logówteżda­jejakąśsatysfakcjęczy­tanie nek­ro­logównek­ro­logów teżteż da­jeda­je jakąśjakąś satysfakcjęczy­tanie nek­ro­logów teżnek­ro­logów też da­jeteż da­je jakąśda­je jakąś satysfakcjęczy­tanie nek­ro­logów też da­jenek­ro­logów też da­je jakąśteż da­je jakąś satysfakcjęczy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąśnek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję

A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić. -eskapiz-m
a dziś-już-nie wiem-czy-być-czy-uciec-czy-trwać-czy-smutkiem-kochać ę-bez-granic-lecz-wyb­ra­nek-sercem-miłość-mą chce-zranić
Na zaw­sze po­zos­ta­nie to py­tanie :? Czy pra­wa :? Czy le­wa :? ??  -samothnick
na zaw­sze-po­zos­­nie-to py­tanie-czy-pra­wa-czy-­wa- 
Trud­ne py­tanie: czy lep­sze są rządy głupców czy nierząd mądrych?  -Jerzy Drobnik
trud­ne-py­tanie-czy-lep­sze-są rządy-głupców-czy-nierząd-mądrych