Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję.


czy­tanie-nek­ro­logów-też-da­-jakąś-satysfakcję
mieczysław michał szarganczy­tanienek­ro­logówteżda­jejakąśsatysfakcjęczy­tanie nek­ro­logównek­ro­logów teżteż da­jeda­je jakąśjakąś satysfakcjęczy­tanie nek­ro­logów teżnek­ro­logów też da­jeteż da­je jakąśda­je jakąś satysfakcjęczy­tanie nek­ro­logów też da­jenek­ro­logów też da­je jakąśteż da­je jakąś satysfakcjęczy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąśnek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję

Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...  Jest to sta­re py­tanie: czy człowieka przed­sta­wić w for­mie posągu z twar­de­go i trud­no zniszczal­ne­go ma­teriału, czy też w for­mie opa­ru, który zmienia swe kształty i gęstość, lub trzci­ny na wiet­rze się chwiejącej.Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy.A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Na zaw­sze po­zos­ta­nie to py­tanie :? Czy pra­wa :? Czy le­wa :? ?? Trud­ne py­tanie: czy lep­sze są rządy głupców czy nierząd mądrych?