Czyż jest na świecie zja­wis­ko bar­dziej różno­rod­ne od cudzołóstwa? Nie ma.


czyż-jest na świecie-zja­wis­ko-bar­dziej-różno­rod­ne-od cudzołóstwa-nie
kurt vonnegutczyżjest na świeciezja­wis­kobar­dziejróżno­rod­neod cudzołóstwanieczyż jest na świeciejest na świecie zja­wis­kozja­wis­ko bar­dziejbar­dziej różno­rod­neróżno­rod­ne od cudzołóstwanie maczyż jest na świecie zja­wis­kojest na świecie zja­wis­ko bar­dziejzja­wis­ko bar­dziej różno­rod­nebar­dziej różno­rod­ne od cudzołóstwaczyż jest na świecie zja­wis­ko bar­dziejjest na świecie zja­wis­ko bar­dziej różno­rod­nezja­wis­ko bar­dziej różno­rod­ne od cudzołóstwaczyż jest na świecie zja­wis­ko bar­dziej różno­rod­nejest na świecie zja­wis­ko bar­dziej różno­rod­ne od cudzołóstwa

Ma­tema­tyka porównu­je naj­bar­dziej zróżni­cowa­ne zja­wis­ka i od­kry­wa niepoz­na­ne dotąd ana­logie, które je łączą.Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.Świat jest tak wiel­ki i bo­gaty, a życie tak pełne różno­rod­ności, że nig­dy nie brak okaz­ji do wierszy.ko­biety to różno­rod­ne figury mężczyźni to matematycy po­le po­wie­rzchni wpierw liczą za­pomi­nając o objętości.