Czyż można wyświadczyć poszukującemu człowiekowi większe dobrodziejstwo -jak ułatwić mu znalezienie drogi do własnego ja?


czyż-można-wyświadczyć-poszukującemu-człowiekowi-większe-dobrodziejstwo-jak-ułatwić-mu-znalezienie-drogi-do-własnego-ja
isolde kurzczyżmożnawyświadczyćposzukującemuczłowiekowiwiększedobrodziejstwojakułatwićmuznalezieniedrogidowłasnegojaczyż możnamożna wyświadczyćwyświadczyć poszukującemuposzukującemu człowiekowiczłowiekowi większewiększe dobrodziejstwojak ułatwićułatwić mumu znalezienieznalezienie drogidrogi dodo własnegowłasnego jaczyż można wyświadczyćmożna wyświadczyć poszukującemuwyświadczyć poszukującemu człowiekowiposzukującemu człowiekowi większeczłowiekowi większe dobrodziejstwojak ułatwić muułatwić mu znalezieniemu znalezienie drogiznalezienie drogi dodrogi do własnegodo własnego jaczyż można wyświadczyć poszukującemumożna wyświadczyć poszukującemu człowiekowiwyświadczyć poszukującemu człowiekowi większeposzukującemu człowiekowi większe dobrodziejstwojak ułatwić mu znalezienieułatwić mu znalezienie drogimu znalezienie drogi doznalezienie drogi do własnegodrogi do własnego jaczyż można wyświadczyć poszukującemu człowiekowimożna wyświadczyć poszukującemu człowiekowi większewyświadczyć poszukującemu człowiekowi większe dobrodziejstwojak ułatwić mu znalezienie drogiułatwić mu znalezienie drogi domu znalezienie drogi do własnegoznalezienie drogi do własnego ja

Dobrodziejstwo, które można wyświadczyć osobom poszczególnym, nie równoważą zła, którego człowiek staje się sprawcą, użyczając swego nazwiska stronnictwu, któremu służy.Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić.Ta­ka so­bie bez­myśl nr 1. ______________________________________ Czyż można po­tykać się o słowa? O myśli i spojrzenia? Czyż można spot­kać spojrzenie, co ut­kwi głębo­ko w myślach? Bez­denne spoj­rze­nie w ot­chłani umysłu? Ot­chłani rozświet­la­nej słowami? Al­bo na od­wrót? ______________________________________ Pragnąc odwzajemnić się dobrodziejstwem za dobrodziejstwo, odczekaj jakiś czas, aby wydawało się, że traktujesz swój dar nie jako zwrot kosztów za otrzymane dobrodziejstwo, lecz jako zobowiązanie wobec przyszłego.Dobrodziejstwa, które można wyświadczyć osobom poszczególnym, nie równoważą zła, którego człowiek staje się sprawcą, użyczając swego nazwiska stronnictwu, któremu służy.Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi