Czyż na to trze­ba było ko­ry mózgo­wej u pew­nych jaszczurów w jurze i triasie, aby stworzyć coś tak pro­mien­ne­go i ohyd­ne­go za­razem jak rodzaj ludzki? 


czyż-na to trze­ba-było-ko­ry-mózgo­wej-u pew­nych-jaszczurów-w jurze-i triasie-aby stworzyć-coś-tak-pro­mien­ne­go-i ohyd­ne­go
stanisław ignacy witkiewiczczyżna to trze­babyłoko­rymózgo­weju pew­nychjaszczuróww jurzei triasieaby stworzyćcośtakpro­mien­ne­goi ohyd­ne­goza­razemjak rodzajludzki czyż na to trze­bana to trze­ba byłobyło ko­ryko­ry mózgo­wejmózgo­wej u pew­nychu pew­nych jaszczurówjaszczurów w jurzew jurze i triasieaby stworzyć coścoś taktak pro­mien­ne­gopro­mien­ne­go i ohyd­ne­goi ohyd­ne­go za­razemza­razem jak rodzajczyż na to trze­ba byłona to trze­ba było ko­rybyło ko­ry mózgo­wejko­ry mózgo­wej u pew­nychmózgo­wej u pew­nych jaszczurówu pew­nych jaszczurów w jurzejaszczurów w jurze i triasieaby stworzyć coś takcoś tak pro­mien­ne­gotak pro­mien­ne­go i ohyd­ne­gopro­mien­ne­go i ohyd­ne­go za­razemi ohyd­ne­go za­razem jak rodzaj

Aby być dob­rym, nie wys­tar­czy prze­mil­czeć pew­nych prawd. Trze­ba jeszcze mówić pew­ne kłamstwa. -Victor Marie Hugo
aby-być-dob­rym-nie wys­tar­czy-prze­mil­czeć-pew­nych-prawd-trze­ba jeszcze-mówić-pew­ne-kłamstwa
...i może trze­ba przyszłym losom dać się jak ka­mień z gór potoczyć i widzieć świat, jak widzi posąg, co ma ka­mien­ne, mar­twe oczy?  -Tadeusz Borowski
i-może-trze­ba-przyszłym-losom-dać ę-jak ka­mień-z gór-potoczyć-i-widzieć-świat-jak widzi-posąg-co- ka­mien­ne-mar­twe-oczy 
Miałam coś na myśli Strzepnę niech uleci Pajęcza nit­ka za­kurzo­na Niepot­rzeb­nie zapląta­na A tu trze­ba spokoju Zap­rzątała głowę Dy­miąc Pąk mózgo­wy Zakwita  -LunaLove
miałam-coś-na myśli-strzepnę-niech-uleci-pajęcza-nit­ka-za­kurzo­na-niepot­rzeb­nie-zaplą­na-a- trze­ba-spokoju-zap­rząła-głowę