Czyż na to trze­ba było ko­ry mózgo­wej u pew­nych jaszczurów w jurze i triasie, aby stworzyć coś tak pro­mien­ne­go i ohyd­ne­go za­razem jak rodzaj ludzki? 


czyż-na to trze­ba-było-ko­ry-mózgo­wej-u pew­nych-jaszczurów-w jurze-i triasie-aby stworzyć-coś-tak-pro­mien­ne­go-i ohyd­ne­go
stanisław ignacy witkiewiczczyżna to trze­babyłoko­rymózgo­weju pew­nychjaszczuróww jurzei triasieaby stworzyćcośtakpro­mien­ne­goi ohyd­ne­goza­razemjak rodzajludzki czyż na to trze­bana to trze­ba byłobyło ko­ryko­ry mózgo­wejmózgo­wej u pew­nychu pew­nych jaszczurówjaszczurów w jurzew jurze i triasieaby stworzyć coścoś taktak pro­mien­ne­gopro­mien­ne­go i ohyd­ne­goi ohyd­ne­go za­razemza­razem jak rodzajczyż na to trze­ba byłona to trze­ba było ko­rybyło ko­ry mózgo­wejko­ry mózgo­wej u pew­nychmózgo­wej u pew­nych jaszczurówu pew­nych jaszczurów w jurzejaszczurów w jurze i triasieaby stworzyć coś takcoś tak pro­mien­ne­gotak pro­mien­ne­go i ohyd­ne­gopro­mien­ne­go i ohyd­ne­go za­razemi ohyd­ne­go za­razem jak rodzaj

Aby być dob­rym, nie wys­tar­czy prze­mil­czeć pew­nych prawd. Trze­ba jeszcze mówić pew­ne kłamstwa.Wszys­tko, co wypływa z umysłu, Po­siada na­turę je­go właści­ciela. Czyż wo­da i fa­le są czymś od­mien­nym? Ich na­tura - po­dob­nie jak na­tura przes­trze­ni - jest jed­na i ta sama....i może trze­ba przyszłym losom dać się jak ka­mień z gór potoczyć i widzieć świat, jak widzi posąg, co ma ka­mien­ne, mar­twe oczy? Mój kot zja­da myszy. Czyż to go czy­ni złym? Ja tak nie uważam, mój kot też nie, lecz myszy na pew­no mają od­mien­ne zda­nie. Każdy zabójca sądzi, że ofiara zasługi­wała na śmierć.Miałam coś na myśli Strzepnę niech uleci Pajęcza nit­ka za­kurzo­na Niepot­rzeb­nie zapląta­na A tu trze­ba spokoju Zap­rzątała głowę Dy­miąc Pąk mózgo­wy Zakwita