Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.


czyż-nie-jest-dziwne-że-ludzie-tak-chętnie-walczą-o-religię-a-tak-niechętnie-żyją-zgodnie-z-jej-zasadami
anonimczyżniejestdziwneżeludzietakchętniewalcząreligięniechętnieżyjązgodniejejzasadamiczyż nienie jestjest dziwneże ludzieludzie taktak chętniechętnie walcząwalczą oo religiętak niechętnieniechętnie żyjążyją zgodniezgodnie zz jejjej zasadamiczyż nie jestnie jest dziwneże ludzie takludzie tak chętnietak chętnie walcząchętnie walczą owalczą o religięa tak niechętnietak niechętnie żyjąniechętnie żyją zgodnieżyją zgodnie zzgodnie z jejz jej zasadamiczyż nie jest dziwneże ludzie tak chętnieludzie tak chętnie walczątak chętnie walczą ochętnie walczą o religięa tak niechętnie żyjątak niechętnie żyją zgodnieniechętnie żyją zgodnie zżyją zgodnie z jejzgodnie z jej zasadamiże ludzie tak chętnie walcząludzie tak chętnie walczą otak chętnie walczą o religięa tak niechętnie żyją zgodnietak niechętnie żyją zgodnie zniechętnie żyją zgodnie z jejżyją zgodnie z jej zasadami

Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.Chętnie drugich upominamy, a sami upomnień niechętnie słuchamy.Ludzkość jest piekielnie zdrowa. O wiele zdrowsza niż to jej potrzebne do szczęścia. Gdyby ludzie nie rodzili się tak łatwo, nie musieliby tak szybko umierać.Chętnie dru­gich na­pomi­namy, ale sa­mi upom­nień niechętnie słuchamy.Na zawsze! To straszne słowo. Kobiety tak chętnie go używają. Psują całą romantykę, chcąc nadać jej wieczne trwanie.- Mi­mo iż pies może dorównać 3-lat­ko­wi jest bar­dziej ludzki niż człowiek. -Dlacze­go tak uważasz? - Bo ludzie sta­ja się zwierzęta­mi. Żyją w dziczy i wal­czą tyl­ko o włas­ne korzyści.