Czyż Nowy Testament nie mówi:� Jeśli cię nieprzyjaciel uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi? Te słowa zostały użyte metaforycznie. Nie myślę, że nasz Pan... Nie jestem tego pewien. Myślałem nad tym dużo. Podejrzewam, że miał na myśli potrzebę okazania odwagi... do przyjęcia uderzenia, kilku uderzeń, tak, aby pokazać... że nie masz zamiaru oddać ciosu, [...]


czyż-nowy-testament-nie-mówi�-jeśli-ę-nieprzyjaciel-uderzy-w-prawy-policzek-nadstaw-mu-i-drugi-te-słowa-zostały-użyte-metaforycznie-nie
mahatma gandhiczyżnowytestamentniemówijeślicięnieprzyjacieluderzyprawypoliczeknadstawmudrugitesłowazostałyużytemetaforycznieniemyślężenaszpanjestemtegopewienmyślałemnadtymdużopodejrzewammiałnamyślipotrzebęokazaniaodwagidoprzyjęciauderzeniakilkuuderzeńtakabypokazaćmaszzamiaruoddaćciosuczyż nowynowy testamenttestament niejeśli cięcię nieprzyjacielnieprzyjaciel uderzyuderzy ww prawyprawy policzeknadstaw mumu ii drugite słowasłowa zostałyzostały użyteużyte metaforycznienie myślęże nasznasz panpan nienie jestemjestem tegotego pewienmyślałem nadnad tymtym dużoże miałmiał nana myślimyśli potrzebępotrzebę okazaniaokazania odwagiodwagi dodo przyjęciaprzyjęcia uderzeniakilku uderzeńaby pokazaćpokazać żeże nienie maszmasz zamiaruzamiaru oddaćoddać ciosuczyż nowy testamentnowy testament niejeśli cię nieprzyjacielcię nieprzyjaciel uderzynieprzyjaciel uderzy wuderzy w prawyw prawy policzeknadstaw mu imu i drugite słowa zostałysłowa zostały użytezostały użyte metaforycznieże nasz pannasz pan niepan nie jestemnie jestem tegojestem tego pewienmyślałem nad tymnad tym dużoże miał namiał na myślina myśli potrzebęmyśli potrzebę okazaniapotrzebę okazania odwagiokazania odwagi doodwagi do przyjęciado przyjęcia uderzeniaaby pokazać żepokazać że nieże nie masznie masz zamiarumasz zamiaru oddaćzamiaru oddać ciosu

Ze złem trzeba walczyć, bo zło nie tylko uderzy w prawy i lewy policzek, ale może i głowę razem z policzkami oderwać.Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Jeśli oso­ba po­siadająca władzę uderzy, nie wol­no jej oddać.Odeszłaś...Czyż nie??? Mo­je ser­ce mówiUniesiona nad przes­trze­nią niebieską Ulatuję nad ok­ruchy ziemi Niesiona przez twe na­miętne słowa Ulatuję nad wspom­nieniami złemi Ty Je­dyny trzy­masz me serce w ramionach w tros­kli­wym i ciepłym objęciu Tu­lisz do snu Ty Je­dyny ukochany aż tak Omiatasz war­ga­mi mój ru­miany policzek a ten bled­nie z onieśmielenia I znów płonie Ty Przy mnie We mnie U bo­ku Nieskończoności Razem Zdrada to cios, którego nie oczekujesz. Jeśli dobrze poznasz swoje serce, to nigdy Ci takiego ciosu nie zada. Będziesz bowiem znał jego najtajniejsze marzenia i jego tęsknoty, i będziesz je szanował. Nikt nie może uciec przed własnym sercem. Dlatego lepiej słuchać, co ono mówi. Aby żaden niespodziewany cios nigdy Cię nie dosięgnął.