Czyż przy­jaźń praw­dzi­wa nie po­lega na łama­niu wszel­kich prze­pisów dyskrecji? 


czyż-przy­jaźń-praw­dzi­wa-nie po­lega-na łama­niu-wszel­kich-prze­pisów-dyskrecji 
maria dąbrowskaczyżprzy­jaźńpraw­dzi­wanie po­legana łama­niuwszel­kichprze­pisówdyskrecji czyż przy­jaźńprzy­jaźń praw­dzi­wapraw­dzi­wa nie po­leganie po­lega na łama­niuna łama­niu wszel­kichwszel­kich prze­pisówczyż przy­jaźń praw­dzi­waprzy­jaźń praw­dzi­wa nie po­legapraw­dzi­wa nie po­lega na łama­niunie po­lega na łama­niu wszel­kichna łama­niu wszel­kich prze­pisówczyż przy­jaźń praw­dzi­wa nie po­legaprzy­jaźń praw­dzi­wa nie po­lega na łama­niupraw­dzi­wa nie po­lega na łama­niu wszel­kichnie po­lega na łama­niu wszel­kich prze­pisówczyż przy­jaźń praw­dzi­wa nie po­lega na łama­niuprzy­jaźń praw­dzi­wa nie po­lega na łama­niu wszel­kichpraw­dzi­wa nie po­lega na łama­niu wszel­kich prze­pisów

Praw­dzi­wa przy­jaźń nie rodzi się wte­dy, kiedy jest dob­rze. Praw­dzi­wa przy­jaźń jest z tobą od zaw­sze, a naj­bar­dziej wte­dy, kiedy jej pot­rze­bujesz i ona nie zni­ka, po pros­tu przy to­bie trwa.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Praw­dzi­wa przy­jaźń umarła ra­zem z Tobą, ale jeśli możesz ześlij na moją drogę życia ko­goś war­te­go uwa­gi, bo tych których znam nie wiedzą co to przy­jaźń i zwykła bezinteresowność..Nies­te­ty, w dzi­siej­szym świecie, aby przet­rwać, mu­simy przyz­wyczaić się do prze­mija­nia - przy­jaźń, miłość, życie - to nie są war­tości wie­czne. Pro­ponuję więc szcze­pionkę prze­ciw­ko tęskno­cie. Tak na wszel­ki wypadek.-Ta­to, na czym po­lega praw­dzi­wa przyjaźń?- -Ach syn­ku... Po­lega na tym, że przy­jaciel wy­korzys­tu­je ciebie, a ty jego.Praw­dzi­we oświece­nie wiąże się z wyrzecze­niem wszel­kich pragnień.