Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć? 


czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
ernest renanczyżto jest w mo­cyludzkiejwie­rzyćal­bonie wierzyć czyż to jest w mo­cyto jest w mo­cy ludzkiejludzkiej wie­rzyćwie­rzyć al­boczyż to jest w mo­cy ludzkiejto jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyćludzkiej wie­rzyć al­boczyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyćto jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­boczyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo

Czyż to jest w mocy ludzkiej wierzyć albo nie wierzyć?Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga.Jeśli już mam wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.Jeżeli już ma się wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!') Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe.