Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana.


czyż-z-rządzeniem-nie-jest-trochę-jak-z-reżyserią-w-teatrze-gdy-jest-ź-mówi-ę-że-sztuka-słaba-albo-źli-aktorzy-a-gdy-jest-wszystko-dobrze
antoni słonimskiczyżrządzeniemniejesttrochęjakreżyseriąteatrzegdyźlemówisiężesztukasłabaalboźliaktorzygdywszystkodobrześwietniewyreżyserowanaczyż zz rządzeniemrządzeniem nienie jestjest trochętrochę jakjak zz reżyseriąreżyserią ww teatrzegdy jestjest źlemówi sięże sztukasztuka słabasłaba alboalbo źliźli aktorzygdy jestjest wszystkowszystko dobrzemówi sięże świetnieświetnie wyreżyserowanaczyż z rządzeniemz rządzeniem nierządzeniem nie jestnie jest trochęjest trochę jaktrochę jak zjak z reżyseriąz reżyserią wreżyserią w teatrzegdy jest źleże sztuka słabasztuka słaba albosłaba albo źlialbo źli aktorzya gdy jestgdy jest wszystkojest wszystko dobrzeże świetnie wyreżyserowana

Gdy tysiąc ludzi mówi to samo, to jest to albo vox Dei, albo wielkie głupstwo.Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Wszystko może być wykonane dobrze albo źle. Podobnie jest z moim malarstwem.