Czy świat się wiele zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni?


czy-świat-ę-wiele-zmieni-gdy-z-młodych-gniewnych-wyrosną-starzy-wkurwieni
jonasz kofftaczyświatsięwielezmienigdymłodychgniewnychwyrosnąstarzywkurwieniczy światświat sięsię wielewiele zmienigdy zz młodychmłodych gniewnychgniewnych wyrosnąwyrosną starzystarzy wkurwieniczy świat sięświat się wielesię wiele zmienigdy z młodychz młodych gniewnychmłodych gniewnych wyrosnągniewnych wyrosną starzywyrosną starzy wkurwieniczy świat się wieleświat się wiele zmienigdy z młodych gniewnychz młodych gniewnych wyrosnąmłodych gniewnych wyrosną starzygniewnych wyrosną starzy wkurwieniczy świat się wiele zmienigdy z młodych gniewnych wyrosnąz młodych gniewnych wyrosną starzymłodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni

Młodzi najwięcej popełniają szaleństw udając dorosłych, a starzy kiedy pragną uchodzić za młodych.Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi.Ludzie starzy myślą, że od czasu, gdy przestali być młodzi, świat tylko traci, a niczego nie zyskuje.Świat jest mały tylko dla młodych.Świat jest mały tyl­ko dla młodych.Niepo­koić się o młodych to obo­wiązek sta­rych - po­wie­dział Bib­liote­karz. - A za­daniem młodych jest lek­ce­ważyć niepokój starych.