Czy życie do­bit­nie mu­si nam spra­wić strzał w po­liczek ? by ot­rząsnąć się i zro­zumieć ,że wyob­rażenia który­mi żyje­my na co dzień są tyl­ko złudze­niem ? Lub po pros­tu światem ja­kim chcieli byśmy by był ? po dwuk­rotnym prze­tar­ciu oczu Po­zos­ta­je tyl­ko smiech i płacz z bezsilność... Bez­silności , kiedy pat­rze na te żałos­ne życia w okół mnie.. żenada..


czy-życie-do­bit­nie-mu­-nam-spra­wić-strzał-w po­liczek-by-ot­rząsnąć ę-i zro­zumieć-że-wyob­rażenia-który­mi-żyje­my
darkhopeczyżyciedo­bit­niemu­sinamspra­wićstrzałw po­liczekbyot­rząsnąć sięi zro­zumiećżewyob­rażeniaktóry­miżyje­myna co dzieńsą tyl­kozłudze­niem lubpo pros­tuświatemja­kimchcielibyśmyby był po dwuk­rotnymprze­tar­ciuoczupo­zos­ta­jetyl­kosmiechi płaczz bezsilnośćbez­silności kiedypat­rzena te żałos­neżyciaw okółmnieżenadaczy życieżycie do­bit­niedo­bit­nie mu­simu­si namnam spra­wićspra­wić strzałstrzał w po­liczekw po­liczekbyby ot­rząsnąć sięot­rząsnąć się i zro­zumiećże wyob­rażeniawyob­rażenia który­miktóry­mi żyje­myżyje­my na co dzieńna co dzień są tyl­kosą tyl­ko złudze­niem lub po pros­tupo pros­tu światemświatem ja­kimja­kim chcielichcieli byśmybyśmy by był po dwuk­rotnym prze­tar­ciuprze­tar­ciu oczuoczu po­zos­ta­jepo­zos­ta­je tyl­kotyl­ko smiechsmiech i płaczi płacz z bezsilnośćz bezsilność bez­silności kiedy pat­rzepat­rze na te żałos­nena te żałos­ne życiażycia w okółw okół mnieczy życie do­bit­nieżycie do­bit­nie mu­sido­bit­nie mu­si nammu­si nam spra­wićnam spra­wić strzałspra­wić strzał w po­liczekstrzał w po­liczekby ot­rząsnąć sięby ot­rząsnąć się i zro­zumiećże wyob­rażenia który­miwyob­rażenia który­mi żyje­myktóry­mi żyje­my na co dzieńżyje­my na co dzień są tyl­kona co dzień są tyl­ko złudze­niem lub po pros­tu światempo pros­tu światem ja­kimświatem ja­kim chcielija­kim chcieli byśmychcieli byśmy by był po dwuk­rotnym prze­tar­ciu oczuprze­tar­ciu oczu po­zos­ta­jeoczu po­zos­ta­je tyl­kopo­zos­ta­je tyl­ko smiechtyl­ko smiech i płaczsmiech i płacz z bezsilnośći płacz z bezsilność bez­silności kiedy pat­rze na te żałos­nepat­rze na te żałos­ne życiana te żałos­ne życia w okółżycia w okół mnie

Mój so­koli wzrok bacznie ob­serwo­wał to zdarze­nie,przyp­ra­wione pyłem po­tem i ciężkim osłupieniem oto dwaj mężczyźni na prze­ciw siebie,niczym ka­mienie ,nierucho­mi zas­tygli bez ruchu tyl­ko ich oczy i tyl­ko one zdradzały ślad życia ,i tyl­ko mrug­nięcie oka echo strzału i wes­tchnienie ,wte­dy zro­zumiałem ze życie znaczy ty­le co strzał nie mniej nie więcej je­den strzał Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak.Wys­tar­czy tyl­ko za­mienić ty­le na ile potrafię będę próbował byś była szczęśliwa bez niepot­rzeb­nych słów zwyczaj­nie na co dzień tak jak ty byłaś przy mnie zostanę te­go mnie nauczyłaś kiedy zasypiasz widzę zmęczo­ne dłonie dziś wiem wiele zro­biłbym inaczej ty z ty­lu dróg wyb­rałaś właśnie tą dzięki tobie nie jes­tem tym kim byłem kiedyś chodźmy jeszcze raz na spacer twoją aleją niech nic się nie liczy lu­bię kiedy jes­teś uśmiechnięta chciałbym abyś to wiedziała a jeśli nie zos­ta­nie już dużo czasu zat­rzy­mam się dumny i po­pat­rzę w niebo ...Człowiek łat­wo ule­ga złudze­niu, że to świat ob­ra­ca się wokół niego, ale wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, żeby zro­zumieć, że wca­le tak nie jest.Lu­bię na nas patrzeć, okiem wyob­raźni - przy­ciętym drzwi szparą. Gro­tes­ko­wych trochę, bez­wstyd­nych - lecz tyl­ko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, ni­komu nie po­wiem – co widziałem. Tyl­ko To­bie na ucho, gdy za­pom­nisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …na­wet kiedy nie podglądam Odys, czer­wiec 2014 (do rzeźby Gaylor­da Ho)