Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić.


czy-życie-jest-dobrem-które-do-nas-należy-uważam-że-tak-ale-to-dobro-jest-nam-dane-pod-warunkami-co-do-których-można-ę-pomylić
marie-jeanne roland de la platiereczyżyciejestdobremktóredonasnależyuważamżetakaletodobronamdanepodwarunkamicoktórychmożnasiępomylićczy życieżycie jestjest dobremktóre dodo nasnas należyże takdobro jestjest namnam danedane podpod warunkamico dodo którychktórych możnamożna sięsię pomylićczy życie jestżycie jest dobremktóre do nasdo nas należyale to dobrodobro jest namjest nam danenam dane poddane pod warunkamico do którychdo których możnaktórych można sięmożna się pomylićczy życie jest dobremktóre do nas należyale to dobro jestdobro jest nam danejest nam dane podnam dane pod warunkamico do których możnado których można sięktórych można się pomylićale to dobro jest namdobro jest nam dane podjest nam dane pod warunkamico do których można siędo których można się pomylić

Życie jest ciągiem doświad­czeń, z których każde czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mi­mo, że cza­sem trud­no nam to so­bie uświadomić. -Henry Ford
Życie-jest ągiem-doświad­czeń-z których-każde-czy­-nas-sil­niej­szy­mi-mi­mo-że cza­sem-trud­no-nam-to so­bie-uświadomić
Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane. Cała radość i cały smutek. Nie wolno nam się od tego uchylić. Nie przeżyty smutek, przed którym uciekliśmy, i tak kiedyś nas dopadnie. -Hanna Krall
trzeba-przeżyć-wszystko-co-jest-nam-dane-cała-radość-i-cały-smutek-nie-wolno-nam-ę-od-tego-uchylić-nie-przeżyty-smutek-przed-którym
Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. -Lew Tołstoj
jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni. -Hugo Kołłątaj
czy-biały-czy-czarny-niewolnik-czy-pod-przemocą-niesprawiedliwego-prawa-czy-pod-łańcuchami-jęczy-człowiek-jest-i-w-niczym-ę-od-nas-nie-róż