Czy „życzę wam wszys­tkim bo­les­nej śmier­ci” jest za mocne? 


czy-życzę-wam-wszys­tkim-bo­­nej-śmier­-jest za mocne 
linus benedict torvaldsczy„życzęwamwszys­tkimbo­les­nejśmier­ci”jest za mocne czy „życzę„życzę wamwam wszys­tkimwszys­tkim bo­les­nejbo­les­nej śmier­ci”czy „życzę wam„życzę wam wszys­tkimwam wszys­tkim bo­les­nejwszys­tkim bo­les­nej śmier­ci”czy „życzę wam wszys­tkim„życzę wam wszys­tkim bo­les­nejwam wszys­tkim bo­les­nej śmier­ci”czy „życzę wam wszys­tkim bo­les­nej„życzę wam wszys­tkim bo­les­nej śmier­ci”

` Nie wszys­tkim po­doba się to co czy­nimy lecz jeśli jes­teśmy pew­ni, że to dob­ry wybór, choćby na przekór wszys­tkim wal­czmy o swoje! Wielką bitwę dziś wypowiedziałam Do bo­ju de­ter­genty, ścier­ki, miotły posłałam. Niczym wódz z tar­czą zwycięski Dop­ro­wadziłam do bru­du sro­mot­nej klęski. Wszys­tko lśniące, roz­chodzi się czys­tości woń cudna Tyl­ko coś jeszcze tu Dziś jest dzień mo­jego ślu­bu, za­powiada się faj­ny weekend, życzę wam wszys­tkiego po­zytyw­ne­go w tym wyjątko­wym dla mnie cza­sie. Pozdrawiam! Mały jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się jeszcze złe.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu.