czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy 


czy-aby nap­rawdę-czu­jesz-to -co-pod­po­wie- szum-rzeki-czy-kiedy­kol­wiek-tam-byłaś-czy-wiesz-że każda-chwi­-czy­-nas-tym-kim
samothnickczyaby nap­rawdęczu­jeszto copod­po­wieci szumrzekikiedy­kol­wiektambyłaświeszże każdachwi­laczy­ninastymkimjesteśmy czy aby nap­rawdęaby nap­rawdę czu­jeszczu­jesz to to  coco pod­po­wiepod­po­wie ci szumci szum rzekirzeki czyczy kiedy­kol­wiekkiedy­kol­wiek tamtam byłaśbyłaś czyczy wieszwiesz że każdaże każda chwi­lachwi­la czy­niczy­ni nasnas tymtym kimkim jesteśmy czy aby nap­rawdę czu­jeszaby nap­rawdę czu­jesz to czu­jesz to  coto  co pod­po­wieco pod­po­wie ci szumpod­po­wie ci szum rzekici szum rzeki czyrzeki czy kiedy­kol­wiekczy kiedy­kol­wiek tamkiedy­kol­wiek tam byłaśtam byłaś czybyłaś czy wieszczy wiesz że każdawiesz że każda chwi­laże każda chwi­la czy­nichwi­la czy­ni nasczy­ni nas tymnas tym kimtym kim jesteśmy czy aby nap­rawdę czu­jesz to aby nap­rawdę czu­jesz to  coczu­jesz to  co pod­po­wieto  co pod­po­wie ci szumco pod­po­wie ci szum rzekipod­po­wie ci szum rzeki czyci szum rzeki czy kiedy­kol­wiekrzeki czy kiedy­kol­wiek tamczy kiedy­kol­wiek tam byłaśkiedy­kol­wiek tam byłaś czytam byłaś czy wieszbyłaś czy wiesz że każdaczy wiesz że każda chwi­lawiesz że każda chwi­la czy­niże każda chwi­la czy­ni naschwi­la czy­ni nas tymczy­ni nas tym kimnas tym kim jesteśmy czy aby nap­rawdę czu­jesz to  coaby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wieczu­jesz to  co pod­po­wie ci szumto  co pod­po­wie ci szum rzekico pod­po­wie ci szum rzeki czypod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiekci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tamrzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaśczy kiedy­kol­wiek tam byłaś czykiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesztam byłaś czy wiesz że każdabyłaś czy wiesz że każda chwi­laczy wiesz że każda chwi­la czy­niwiesz że każda chwi­la czy­ni nasże każda chwi­la czy­ni nas tymchwi­la czy­ni nas tym kimczy­ni nas tym kim jesteśmy 

Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni. -Hugo Kołłątaj
czy-biały-czy-czarny-niewolnik-czy-pod-przemocą-niesprawiedliwego-prawa-czy-pod-łańcuchami-jęczy-człowiek-jest-i-w-niczym-ę-od-nas-nie-róż
Jeżeli ko­goś nap­rawdę po­kochałeś nie wy­mażesz już go ze swo­jego ser­ca , on tam zos­ta­je na zaw­sze czy będziesz sta­ry czy młody. -Niepozorny
jeżeli-ko­goś-nap­rawdę-po­kochałeś-nie wy­żesz-już-go ze swo­jego-ser­ca- on tam-zos­­-na zaw­sze-czy-będziesz-sta­ry-czy