czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy 


czy-aby nap­rawdę-czu­jesz-to -co-pod­po­wie- szum-rzeki-czy-kiedy­kol­wiek-tam-byłaś-czy-wiesz-że każda-chwi­-czy­-nas-tym-kim
samothnickczyaby nap­rawdęczu­jeszto copod­po­wieci szumrzekikiedy­kol­wiektambyłaświeszże każdachwi­laczy­ninastymkimjesteśmy czy aby nap­rawdęaby nap­rawdę czu­jeszczu­jesz to to  coco pod­po­wiepod­po­wie ci szumci szum rzekirzeki czyczy kiedy­kol­wiekkiedy­kol­wiek tamtam byłaśbyłaś czyczy wieszwiesz że każdaże każda chwi­lachwi­la czy­niczy­ni nasnas tymtym kimkim jesteśmy czy aby nap­rawdę czu­jeszaby nap­rawdę czu­jesz to czu­jesz to  coto  co pod­po­wieco pod­po­wie ci szumpod­po­wie ci szum rzekici szum rzeki czyrzeki czy kiedy­kol­wiekczy kiedy­kol­wiek tamkiedy­kol­wiek tam byłaśtam byłaś czybyłaś czy wieszczy wiesz że każdawiesz że każda chwi­laże każda chwi­la czy­nichwi­la czy­ni nasczy­ni nas tymnas tym kimtym kim jesteśmy czy aby nap­rawdę czu­jesz to aby nap­rawdę czu­jesz to  coczu­jesz to  co pod­po­wieto  co pod­po­wie ci szumco pod­po­wie ci szum rzekipod­po­wie ci szum rzeki czyci szum rzeki czy kiedy­kol­wiekrzeki czy kiedy­kol­wiek tamczy kiedy­kol­wiek tam byłaśkiedy­kol­wiek tam byłaś czytam byłaś czy wieszbyłaś czy wiesz że każdaczy wiesz że każda chwi­lawiesz że każda chwi­la czy­niże każda chwi­la czy­ni naschwi­la czy­ni nas tymczy­ni nas tym kimnas tym kim jesteśmy czy aby nap­rawdę czu­jesz to  coaby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wieczu­jesz to  co pod­po­wie ci szumto  co pod­po­wie ci szum rzekico pod­po­wie ci szum rzeki czypod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiekci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tamrzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaśczy kiedy­kol­wiek tam byłaś czykiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesztam byłaś czy wiesz że każdabyłaś czy wiesz że każda chwi­laczy wiesz że każda chwi­la czy­niwiesz że każda chwi­la czy­ni nasże każda chwi­la czy­ni nas tymchwi­la czy­ni nas tym kimczy­ni nas tym kim jesteśmy 

Cho­ciaż nie wiem, czy nie chra­piesz w no­cy, czy opuszczasz klapę w toale­cie, czy Two­je li­nie w którymś mo­men­cie łączą się z moimi na pa­pilar­nej autos­tradzie i czy kiedy­kol­wiek po­każesz mi pal­cem wieżę Eif­fla, to chcę Cię mieć przy so­bie przez całą wieczność. Wy­bacz mi, jeśli kiedy­kol­wiek zmienię zda­nie i stwier­dzę, że i wie­czność z Tobą to za mało.Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.Nie można być przy­goto­wanym na śmierć swoją lub ko­goś blis­kiego. Tak sa­mo jest z roz­sta­niami. Co­kol­wiek masz, jak­kolwiek się czu­jesz, dob­rze, czy piekiel­nie źle, to pa­miętaj- nicze­go nie dos­ta­jesz na zaw­sze. Los i tak prędzej czy później wyrówna z Tobą rachu­nek, bo na tym świecie nic nie może trwać wiecznie.Czy biały czy czar­ny niewol­nik, czy pod prze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­wa, czy pod łańcucha­mi jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.Jeżeli ko­goś nap­rawdę po­kochałeś nie wy­mażesz już go ze swo­jego ser­ca , on tam zos­ta­je na zaw­sze czy będziesz sta­ry czy młody.Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.