Czy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzach będę mu­siał zos­tać pustelnikiem? 


czy-aby przes­ć-roz­­wiać-z ludźmi-o pra­cy-i pieniądzach-będę-mu­siał-zos­ć-pustelnikiem 
duch_sumieniaczyaby przes­taćroz­ma­wiaćz ludźmio pra­cyi pieniądzachbędęmu­siałzos­taćpustelnikiem czy aby przes­taćaby przes­tać roz­ma­wiaćroz­ma­wiać z ludźmiz ludźmi o pra­cyo pra­cy i pieniądzachi pieniądzach będębędę mu­siałmu­siał zos­taćczy aby przes­tać roz­ma­wiaćaby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmiroz­ma­wiać z ludźmi o pra­cyz ludźmi o pra­cy i pieniądzacho pra­cy i pieniądzach będęi pieniądzach będę mu­siałbędę mu­siał zos­taćczy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmiaby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cyroz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzachz ludźmi o pra­cy i pieniądzach będęo pra­cy i pieniądzach będę mu­siałi pieniądzach będę mu­siał zos­taćczy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cyaby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzachroz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzach będęz ludźmi o pra­cy i pieniądzach będę mu­siało pra­cy i pieniądzach będę mu­siał zos­tać

Pieniądze są tyl­ko środ­kiem, by móc przes­tać myśleć o pieniądzach. -Louis Aragon
pieniądze-są tyl­ko-środ­kiem-by móc-przes­ć-myść-o pieniądzach
Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami. -Laurence Olivier
był-czas-gdy-ak­torki-chciały-zos­ć-gwiaz­da­mi-te­raz-­my-co­raz-więcej-gwiazd-które-chciałyby-zos­ć-aktorkami