Czy będzie taki dzień, w którym człowiek powie:


czy-będzie-taki-dzień-w-którym-człowiek-powie-ze-wszystkiego-jestem-zadowolony-pięknie-dziękuję-więcej-nic-nie-chcę-nie-taki-dzień-nie
wiera panowaczybędzietakidzieńktórymczłowiekpowiezewszystkiegojestemzadowolonypiękniedziękujęwięcejnicniechcęniedzieńnastąpizawszeziemiaotwartadlanowychziarenrusztowaniezdjętebudowniczychktobyzaśwyrzekłtakiesłowatenjestmartwyżywimająsięczegoponimspodziewaćczy będziebędzie takitaki dzieńw którymktórym człowiekczłowiek powieze wszystkiegowszystkiego jestemjestem zadowolonypięknie dziękujęwięcej nicnic nienie chcętaki dzieńdzień nienie nastąpizawsze ziemiaziemia będziebędzie otwartaotwarta dladla nowychnowych ziarenrusztowanie nienie zdjętezdjęte dladla budowniczychkto byby zaśzaś wyrzekłwyrzekł takietakie słowaten jestjest martwyżywi nienie mająmają sięsię czegoczego popo nimnim spodziewaćczy będzie takibędzie taki dzieńw którym człowiekktórym człowiek powieze wszystkiego jestemwszystkiego jestem zadowolonywięcej nic nienic nie chcętaki dzień niedzień nie nastąpizawsze ziemia będzieziemia będzie otwartabędzie otwarta dlaotwarta dla nowychdla nowych ziarena rusztowanie nierusztowanie nie zdjętenie zdjęte dlazdjęte dla budowniczychkto by zaśby zaś wyrzekłzaś wyrzekł takiewyrzekł takie słowaten jest martwyżywi nie mająnie mają sięmają się czegosię czego poczego po nimpo nim spodziewać

Autorytet spreparowany specjalnie dla dzieci nie może trwać. Taki autorytet będzie zawsze surogatem, który nigdy nie przyniesie pożytku. -Antoni Makarenko
autorytet-spreparowany-specjalnie-dla-dzieci-nie-może-trwać-taki-autorytet-będzie-zawsze-surogatem-który-nigdy-nie-przyniesie-pożytku
Biada temu, kto zadowolony jest z siebie, taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu. -Mikołaj Gogol
biada-temu-kto-zadowolony-jest-z-siebie-taki-człowiek-nigdy-nie-nabędzie-rozumu
Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu. -Vincent Van Gogh
biada-temu-kto-zadowolony-jest-z-siebie-taki-człowiek-nigdy-nie-nabędzie-rozumu