Czy biały czy czar­ny niewol­nik, czy pod prze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­wa, czy pod łańcucha­mi jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.


czy-biały-czy-czar­ny-niewol­nik-czy-pod-prze­mocą-nies­pra­wied­li­wego-pra­wa-czy-pod-łańcucha­mi-jęczy-człowiek
hugo kołłątajczybiałyczyczar­nyniewol­nikpodprze­mocąnies­pra­wied­li­wegopra­wałańcucha­mijęczyczłowiekjest i w niczym sięod nasnie różniczy białybiały czyczy czar­nyczar­ny niewol­nikczy podpod prze­mocąprze­mocą nies­pra­wied­li­wegonies­pra­wied­li­wego pra­waczy podpod łańcucha­miłańcucha­mi jęczyczłowiek jest i w niczym sięjest i w niczym się od nasod nas nie różniczy biały czybiały czy czar­nyczy czar­ny niewol­nikczy pod prze­mocąpod prze­mocą nies­pra­wied­li­wegoprze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­waczy pod łańcucha­mipod łańcucha­mi jęczyczłowiek jest i w niczym się od nasjest i w niczym się od nas nie różni

Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy Cza­sami człowiek sta­je na skrzyżowa­niu i wa­ha się, w którą stronę skręcić, w le­wo czy w pra­wo i wte­dy wiele za­leży od in­ne­go człowieka, od te­go czy się zro­zumieją, prze­baczą sobie.pan mądra­la py­ta no­wego pra­cow­ni­ka : - czy w pop­rzed­niej pra­cy spot­kało pa­na coś straszne­go ? - nie, a dlacze­go pan py­ta ? - bo zauważyłem, że pan się strasznie pra­cy boi ...- Żołnierz - oz­najmił zmęczo­nym głosem pod­pułkow­nik - nie ma pra­wa do żad­nych poglądów. Te są odgórnie us­ta­lone, słusznie czy niesłusznie. Chy­ba słusznie, sko­ro są ustalone.I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd - Czy ja ko­munis­ta, czy Po­lak, czy Żyd?