Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.


czy-biały-czy-czarny-niewolnik-czy-pod-przemocą-niesprawiedliwego-prawa-czy-pod-łańcuchami-jęczy-człowiek-jest-i-w-niczym-ę-od-nas-nie-róż
hugo kołłątajczybiałyczyczarnyniewolnikpodprzemocąniesprawiedliwegoprawałańcuchamijęczyczłowiekjestniczymsięodnasnieróżniczy białyczy czarnyczarny niewolnikczy podpod przemocąprzemocą niesprawiedliwegoniesprawiedliwego prawaczy podpod łańcuchamiłańcuchami jęczyczłowiek jestjest iw niczymniczym sięsię odod nasnas nienie różniczy czarny niewolnikczy pod przemocąpod przemocą niesprawiedliwegoprzemocą niesprawiedliwego prawaczy pod łańcuchamipod łańcuchami jęczyczłowiek jest ijest i wi w niczymw niczym sięniczym się odsię od nasod nas nienas nie różniczy pod przemocą niesprawiedliwegopod przemocą niesprawiedliwego prawaczy pod łańcuchami jęczyczłowiek jest i wjest i w niczymi w niczym sięw niczym się odniczym się od nassię od nas nieod nas nie różniczy pod przemocą niesprawiedliwego prawaczłowiek jest i w niczymjest i w niczym sięi w niczym się odw niczym się od nasniczym się od nas niesię od nas nie różni

Czy biały czy czar­ny niewol­nik, czy pod prze­mocą nies­pra­wied­li­wego pra­wa, czy pod łańcucha­mi jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd - Czy ja ko­munis­ta, czy Po­lak, czy Żyd? Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.Nabożny szacunek, zdumienie i radość kryją się gdzieś na strychu umysłu każdego człowieka i nie trzeba wiele wysiłku, żeby je odkryć. I często Boże Narodzenie zaskakuje nas, czy przychodzi do nas w grudniu, czy pod koniec sierpnia.Jeżeli chodzi o twoje miejsce w życiu, to ważne jest, czy przeznaczasz je pod budowę czy na parking.