Czy choćby naj­mniej­sze osiągnięcie war­te jest ra­dości, jeżeli je­go zdo­byciu nie to­warzyszyły ból i łzy? 


czy-choćby-naj­mniej­sze-osiągnięcie-war­te-jest ra­doś-żeli-­go-zdo­byciu-nie to­warzyszyły-ból-i łzy 
sosai masutatsu oyamaczychoćbynaj­mniej­szeosiągnięciewar­tejest ra­dościjeżelije­gozdo­byciunie to­warzyszyłybóli łzy czy choćbychoćby naj­mniej­szenaj­mniej­sze osiągnięcieosiągnięcie war­tewar­te jest ra­dościjeżeli je­goje­go zdo­byciuzdo­byciu nie to­warzyszyłynie to­warzyszyły bólczy choćby naj­mniej­szechoćby naj­mniej­sze osiągnięcienaj­mniej­sze osiągnięcie war­teosiągnięcie war­te jest ra­dościjeżeli je­go zdo­byciuje­go zdo­byciu nie to­warzyszyłyzdo­byciu nie to­warzyszyły bólczy choćby naj­mniej­sze osiągnięciechoćby naj­mniej­sze osiągnięcie war­tenaj­mniej­sze osiągnięcie war­te jest ra­dościjeżeli je­go zdo­byciu nie to­warzyszyłyje­go zdo­byciu nie to­warzyszyły bólczy choćby naj­mniej­sze osiągnięcie war­techoćby naj­mniej­sze osiągnięcie war­te jest ra­dościjeżeli je­go zdo­byciu nie to­warzyszyły ból

Rozgłos po­maga w zdo­byciu bogactw.Dążenie jest ważniej­sze niż osiągnięcie, bo jest ruchem, pod­czas gdy osiągnięcie to stagnacja.Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Uśmiech nie jest oz­naką ra­dości, tak jak łzy nie zaw­sze są oz­naką smut­ku. [6.04.2013] Gdy­by mężczyźni widzieli naj­pierw w ko­biecie wy­rozu­miałość, cier­pli­wość i zro­zumienie wte­dy roz­miar bius­tu, czy obwód bioder nie miałby za­pew­ne naj­mniej­sze­go znaczenia...cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.