czy grzechem jest czy­nić dob­ro? Chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­nią zło 


czy-grzechem-jest czy­ć-dob­ro-chy­ba-tak-bo ludzie-czes­to-czy­ą-zło 
ciarkaczygrzechemjest czy­nićdob­rochy­batakbo ludzieczes­toczy­niązło czy grzechemgrzechem jest czy­nićjest czy­nić dob­rochy­ba taktak bo ludziebo ludzie czes­toczes­to czy­niączy­nią zło czy grzechem jest czy­nićgrzechem jest czy­nić dob­rochy­ba tak bo ludzietak bo ludzie czes­tobo ludzie czes­to czy­niączes­to czy­nią zło czy grzechem jest czy­nić dob­rochy­ba tak bo ludzie czes­totak bo ludzie czes­to czy­niąbo ludzie czes­to czy­nią zło chy­ba tak bo ludzie czes­to czy­niątak bo ludzie czes­to czy­nią zło 

Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: Aby umieć czy­nić dob­ro, mu­sisz po­pełnić zło.Sko­ro grzech jest świado­mym łama­niem przy­kazań Bożych, to czy po­pełnianie czynów z bra­ku wie­dzy, po­siada­nia błędnych in­formac­ji, bra­ku wiary w to, iż coś jest grzechem, jest grzechem? Sa­ma ze swoim żalem, roz­drażnieniem, poczu­ciem skrzywdzenia... czy to już tak zos­ta­nie? czy nic mnie dob­re­go nie czeka? Mam dość tej pus­tki, ni­jakości, nudy..... Chcę żyć!!!!