Czy is­tnieje związek między ko­lorem ziemi, na której się żyje al­bo za­bar­wieniem myśli, snów i uczuć? Czy kiedy­kol­wiek zba­dano za­leżność między rodza­jem gle­by, uk­ształto­wanie te­renu, sma­kiem wo­dy w rze­kach a życiem wewnętrznym ludzi? 


czy-is­tnieje-związek-między-ko­lorem-ziemi-na której ę-żyje-al­bo-za­bar­wieniem-myśli-snów-i uczuć-czy-kiedy­kol­wiek-zba­dano
olga tokarczukczyis­tniejezwiązekmiędzyko­loremziemina której siężyjeal­boza­bar­wieniemmyślisnówi uczućkiedy­kol­wiekzba­danoza­leżnośćrodza­jemgle­byuk­ształto­waniete­renusma­kiemwo­dyw rze­kacha życiemwewnętrznymludzi czy is­tniejeis­tnieje związekzwiązek międzymiędzy ko­loremko­lorem ziemina której się żyjeżyje al­boal­bo za­bar­wieniemza­bar­wieniem myślisnów i uczućczy kiedy­kol­wiekkiedy­kol­wiek zba­danozba­dano za­leżnośćza­leżność międzymiędzy rodza­jemrodza­jem gle­byuk­ształto­wanie te­renusma­kiem wo­dywo­dy w rze­kachw rze­kach a życiema życiem wewnętrznymczy is­tnieje związekis­tnieje związek międzyzwiązek między ko­loremmiędzy ko­lorem ziemina której się żyje al­bożyje al­bo za­bar­wieniemal­bo za­bar­wieniem myśliczy kiedy­kol­wiek zba­danokiedy­kol­wiek zba­dano za­leżnośćzba­dano za­leżność międzyza­leżność między rodza­jemmiędzy rodza­jem gle­bysma­kiem wo­dy w rze­kachwo­dy w rze­kach a życiemw rze­kach a życiem wewnętrznym

czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy  -samothnick
czy-aby nap­rawdę-czu­jesz-to -co-pod­po­wie- szum-rzeki-czy-kiedy­kol­wiek-tam-byłaś-czy-wiesz-że każda-chwi­-czy­-nas-tym-kim