Czy jest coś głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku?


czy-jest-coś-głupszego-ż-nie-wiadomo-dla-jakich-przyczyn-rozpoczynać-taką-walkę-z-której-obie-strony-zawsze-więcej-mają-straty-ż-zysku
erazm z rotterdamuczyjestcośgłupszegoniżniewiadomodlajakichprzyczynrozpoczynaćtakąwalkęktórejobiestronyzawszewięcejmająstratyniżzyskuczy jestjest coścoś głupszegogłupszego niżnie wiadomowiadomo dladla jakichjakich przyczynrozpoczynać takątaką walkęz którejktórej obieobie stronystrony zawszezawsze więcejwięcej mająmają stratystraty niżniż zyskuczy jest cośjest coś głupszegocoś głupszego niżnie wiadomo dlawiadomo dla jakichdla jakich przyczynrozpoczynać taką walkęz której obiektórej obie stronyobie strony zawszestrony zawsze więcejzawsze więcej mająwięcej mają stratymają straty niżstraty niż zyskuczy jest coś głupszegojest coś głupszego niżnie wiadomo dla jakichwiadomo dla jakich przyczynz której obie stronyktórej obie strony zawszeobie strony zawsze więcejstrony zawsze więcej majązawsze więcej mają stratywięcej mają straty niżmają straty niż zyskuczy jest coś głupszego niżnie wiadomo dla jakich przyczynz której obie strony zawszektórej obie strony zawsze więcejobie strony zawsze więcej mająstrony zawsze więcej mają stratyzawsze więcej mają straty niżwięcej mają straty niż zysku

A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?  -Erazm z Rotterdamu
a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej
Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i zawsze więcej myśleć, niż mówi. -Oscar Wilde
idealny-mężczyzna-powinien-zawsze-mówić-więcej-ż-myśli-i-zawsze-więcej-myść-ż-mówi
Jako ciała otyłe więcej zawady niż pomocy mają, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ocięży, niż ucieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro
jako-ciała-otyłe-więcej-zawady-ż-pomocy-mają-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ocięży-ż-ucieszy
Długa dysputa oznacza, że obie strony nie mają racji. -Wolter
długa-dysputa-oznacza-że-obie-strony-nie-mają-racji
Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol
powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż