Czy jest pisarz, który pisałby tylko dla potomnych? Nie, nawet jeśli tak twierdzi; gdyż może jedynie wyobrażać sobie potomnych na podstawie tego, co wie o współczesnych.


czy-jest-pisarz-który-pisałby-tylko-dla-potomnych-nie-nawet-śli-tak-twierdzi-gdyż-może-jedynie-wyobrażać-sobie-potomnych-na-podstawie-tego-co
umberto ecoczyjestpisarzktórypisałbytylkodlapotomnychnienawetjeślitaktwierdzigdyżmożejedyniewyobrażaćsobiepotomnychnapodstawietegocowiewspółczesnychczy jestjest pisarzktóry pisałbypisałby tylkotylko dladla potomnychnawet jeślijeśli taktak twierdzigdyż możemoże jedyniejedynie wyobrażaćwyobrażać sobiesobie potomnychpotomnych nana podstawiepodstawie tegoco wiewie oo współczesnychczy jest pisarzktóry pisałby tylkopisałby tylko dlatylko dla potomnychnawet jeśli takjeśli tak twierdzigdyż może jedyniemoże jedynie wyobrażaćjedynie wyobrażać sobiewyobrażać sobie potomnychsobie potomnych napotomnych na podstawiena podstawie tegoco wie owie o współczesnych

Artysta, który przejmuje się sądem potomnych nie może być wolny.Nie liczmy na potomnych - na nas także liczyli nasi przodkowie.Pisarz nie powinien objaśniać swojego dzieła, po cóż bowiem pisałby powieść, która jest wszak maszyną do wytwarzania interpretacji.Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który znajduje się na krzyżu od tak dawna.Lepiej szanować w sobie nawet własne wady, niż nie szanować nic. Zły człowiek, który wie, że jest draniem, jest lepszy od dobrego, który utracił wiarę w istnienie dobra.Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń.