Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...  


czy-kochasz-za­pach-sera-jak-roc­kfor-z bry­gady-rr-czy-lu­bisz-os­try-ser-czy-lu­bisz-os­try-ser-czy-lu­bisz-czos­nek-pożerać-i-w gębie
moon gczykochaszza­pachserajakroc­kforz bry­gadyrrlu­biszos­tryserczos­nekpożeraćw gębiegdypa­licięnopo­wiedztakczyniesostabascoos­trechip­syz dipemby­waszjebniętyda­lez bra­ciszkiemchipemmniekręciżarcieos­trateżmuzykaodkądwdupcamtojes­temzdrówjak rybaawe­someaus­tra­lianmouserockfor czy kochaszkochasz za­pachza­pach serasera jakjak roc­kforz bry­gady rrczy lu­biszlu­bisz os­tryos­try serczy lu­biszlu­bisz os­tryos­try serczy lu­biszlu­bisz czos­nekczos­nek pożeraćpożerać ii w gębiew gębie gdygdy pa­lipa­li cięno po­wiedztak czyczy nieno po­wiedztak czyczy nieczy lu­biszlu­bisz sossos tabascotabasco ii os­treos­tre chip­sychip­sy z dipemczy by­waszby­wasz taktak jebniętyjebnięty jakjak da­leda­le z bra­ciszkiemz bra­ciszkiem chipemmnie kręcikręci os­treos­tre żarcieżarcie ii os­traos­tra teżteż muzykaodkąd czos­nekczos­nek wdupcamjes­tem zdrówzdrów jak rybaawe­some aus­tra­lianaus­tra­lian mousemouse rockforczy kochasz za­pachkochasz za­pach seraza­pach sera jaksera jak roc­kforjak roc­kfor z bry­gadyroc­kfor z bry­gady rrczy lu­bisz os­trylu­bisz os­try serczy lu­bisz os­trylu­bisz os­try serczy lu­bisz czos­neklu­bisz czos­nek pożeraćczos­nek pożerać ipożerać i w gębiei w gębie gdyw gębie gdy pa­ligdy pa­li ciętak czy nietak czy nieczy lu­bisz soslu­bisz sos tabascosos tabasco itabasco i os­trei os­tre chip­syos­tre chip­sy z dipemczy by­wasz takby­wasz tak jebniętytak jebnięty jakjebnięty jak da­lejak da­le z bra­ciszkiemda­le z bra­ciszkiem chipemmnie kręci os­trekręci os­tre żarcieos­tre żarcie iżarcie i os­trai os­tra teżos­tra też muzykamuzyka a odkąda odkąd czos­nekodkąd czos­nek wdupcamwdupcam to jes­temjes­tem zdrów jak rybaawe­some aus­tra­lian mouseaus­tra­lian mouse rockformouse rockfor  

Po­wiedz mi czy grzeczny byłeś Czy na pre­zent od Mi­kołaja zasłużyłeś Szepnę mu słówko - za Tobą się wstawię Może od dos­ta­nia rózgi Cię wybawię Choć znając Two­je obyczaje Lu­bisz z rózgą zabawianie A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Po­wiedz, po­wiedz ma Kochana, czy ty lu­bisz być głaskana? Ależ ow­szem mój Kochany, każdy prag­nie być schlebiany.****** *** Każde­go dnia usycham z tęsknoty... ...wys­chnę, jak liść zdmuchnięty je­sien­nym wiatrem i ani śla­du po nim... Roz­wieje mnie wściekle... Nikt mnie już nie rozpozna, nie zobaczy, nie dotknie... Przestanę - czuć, - być, - chcieć... Czy wte­dy zatęsknisz??? Czy będzie Ci mnie brakować??? Czy wte­dy pomyślisz JAK JA JĄ KOCHAŁEM.... Czy ja to usłyszę? Czy Two­ja myśl dot­rze do mnie, a MO­JE SER­CE się ucieszy...? Czy tam gdzieś... po DRU­GIEJ STRO­NIE TĘCZY poczuję, że TĘSKNIŁEŚ??? ****** *** To­pi się mucha w łyżce wody Tak oto za­kończyły się muchy przygody „ Cho­lera , cze­mu nie jes­tem mniej­szym komarem? On na pew­no dałby so­bie radę z tym koszmarem.” Dla muchy to nieistotne Czy to prze­nośnia, czy też nie  Ona i tak wal­czy, a i tak uto­piła się A mo­rał nie jest skomplikowany Żyjesz tak, jak jes­teś doń przy­goto­wany.  Po­wiedz mi Czy przez uczuć mgłę dos­trze­gasz Praw­dziwą mnie ? Po­wiedz skąd wiesz, że mnie chcesz Dziś, jut­ro i po­jut­rze też… Wy­daję mi się to być za proste… Pat­rzysz w mo­je oczy Widzę w Twych to coś… Czy wiesz Kim jes­tem ? Czy wiesz Ko­mu chcesz od­dać swo­je życie, Swo­je ser­ce ? Boję się… Pod­daję się… Przed uczu­ciem nie ucieknę… Przed Tobą nie zbiegnę… Po pros­tu nie mogę… Nie umiem… Nie chcę…