Czy masz pojęcie, przez ile wcieleń musieliśmy przejść, aby zrozumieć po raz pierwszy, że istnieje coś więcej niż jedzenie, walka, czy władza w stadzie? Tysiące istnień, Jonathanie, dziesięć tysięcy. . . Wybieramy nasz następny świat przez to, czego nauczymy się w tym. . . Ale ty, Jonathanie, nauczyłeś się tak wiele jednego razu, że nie musiałeś przechodzić przez tysiąc istnień, aby dotrzeć do tego. -


czy-masz-pojęcie-przez-ile-wcieleń-musieliśmy-przejść-aby-zrozumieć-po-raz-pierwszy-że-istnieje-coś-więcej-ż-jedzenie-walka-czy-władza-w
richard bachczymaszpojęcieprzezilewcieleńmusieliśmyprzejśćabyzrozumiećporazpierwszyżeistniejecoświęcejniżjedzeniewalkaczywładzastadzietysiąceistnieńjonathaniedziesięćtysięcywybieramynasznastępnyświattoczegonauczymysiętymaletynauczyłeśtakwielejednegorazuniemusiałeśprzechodzićtysiącdotrzećdotegomewaczy maszmasz pojęcieprzez ileile wcieleńwcieleń musieliśmymusieliśmy przejśćaby zrozumiećzrozumieć popo razraz pierwszyże istniejeistnieje coścoś więcejwięcej niżniż jedzenieczy władzawładza ww stadzietysiące istnieńdziesięć tysięcywybieramywybieramy nasznasz następnynastępny światświat przezczego nauczymynauczymy sięw tymaleale tynauczyłeś sięsię taktak wielewiele jednegojednego razuże nienie musiałeśmusiałeś przechodzićprzechodzić przezprzez tysiąctysiąc istnieńaby dotrzećdotrzeć dodo tegoczy masz pojęcieprzez ile wcieleńile wcieleń musieliśmywcieleń musieliśmy przejśćaby zrozumieć pozrozumieć po razpo raz pierwszyże istnieje cośistnieje coś więcejcoś więcej niżwięcej niż jedzenieczy władza wwładza w stadziewybieramy naszwybieramy nasz następnynasz następny światnastępny świat przezczego nauczymy sięnauczymy się wsię w tymale tynauczyłeś się taksię tak wieletak wiele jednegowiele jednego razuże nie musiałeśnie musiałeś przechodzićmusiałeś przechodzić przezprzechodzić przez tysiącprzez tysiąc istnieńaby dotrzeć dodotrzeć do tego

Nie myślcie, aby urząd przez się zły był i nauka przez się zła była, ale je ludzie zepsuli. -Adam Mickiewicz
nie-myślcie-aby-urząd-przez-ę-zły-był-i-nauka-przez-ę-zła-była-ale-ludzie-zepsuli
Czy aż tak ważne jest, aby być przez innych dobrze zrozumianym? -Martin Heidegger
czy-aż-tak-ważne-jest-aby-być-przez-innych-dobrze-zrozumianym