Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?


czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
erazm z rotterdamuczymożekochaćkogośtenktosamsiebieniecierpicyżyćzgodzieinnymizesobąjestniezgodnybyćkomuśmiłyprzykryuciążliwyczy możemoże kochaćkochać kogośkogoś tenkto samsam siebiesiebie nienie cierpicy możemoże żyćw zgodziezgodzie zz innymikto samsam zeze sobąsobą jestjest niezgodnyczy możemoże byćbyć komuśkomuś miłykto samsam zeze sobąsobą jestjest przykryprzykry ii uciążliwyczy może kochaćmoże kochać kogośkochać kogoś tenkto sam siebiesam siebie niesiebie nie cierpicy może żyćmoże żyć wżyć w zgodziew zgodzie zzgodzie z innymikto sam zesam ze sobąze sobą jestsobą jest niezgodnyczy może byćmoże być komuśbyć komuś miłykto sam zesam ze sobąze sobą jestsobą jest przykryjest przykry iprzykry i uciążliwy

Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.Czy może żyć w zgodzie z in­ny­mi, kto sam z sobą jest niezgodny? Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą.Nudzić się może tyl­ko ten, kto sam jest nudny.sie­dzisz na stacji ko­lej­ny po­ciąg odjechał po­jadę następnym następny właśnie ruszył trwa to już długo sam nie wiesz czy to miesiące czy lata czekasz na ten właściwy który sam nie wiesz ale czekasz być może w końcu nadjedzie może pojechałbyś o tym co właśnie staje wiatr by cię trochę orzeźwił może na in­nej stacji na in­nym peronie cze­ka cier­pli­wie twój pociąg no ruszaj bo tu­taj może docze­kasz się os­tatniego wagonu z tabliczką ko­niec trasy *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki