Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy?


czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
erazm z rotterdamuczymożekochaćkogośtenktosamsiebieniecierpicyżyćzgodzieinnymizesobąjestniezgodnybyćkomuśmiłyprzykryuciążliwyczy możemoże kochaćkochać kogośkogoś tenkto samsam siebiesiebie nienie cierpicy możemoże żyćw zgodziezgodzie zz innymikto samsam zeze sobąsobą jestjest niezgodnyczy możemoże byćbyć komuśkomuś miłykto samsam zeze sobąsobą jestjest przykryprzykry ii uciążliwyczy może kochaćmoże kochać kogośkochać kogoś tenkto sam siebiesam siebie niesiebie nie cierpicy może żyćmoże żyć wżyć w zgodziew zgodzie zzgodzie z innymikto sam zesam ze sobąze sobą jestsobą jest niezgodnyczy może byćmoże być komuśbyć komuś miłykto sam zesam ze sobąze sobą jestsobą jest przykryjest przykry iprzykry i uciążliwy

Czy może żyć w zgodzie z in­ny­mi, kto sam z sobą jest niezgodny?  -Erazm z Rotterdamu
czy-może-żyć-w zgodzie-z in­ny­mi-kto-sam-z sobą-jest niezgodny 
Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą. -Solon
ten-może-rządzić-innymi-kto-potrafi-kierować-sobą