Czy możemy so­bie pos­ta­nowić, że będziemy sięgać po naj­ważniej­sze ze wszys­tkich spi­sanych orędzi, po Słowo Boże, Bib­lię Świętą, że będziemy ją poz­na­wać i sta­rać się do niej sto­sować? Na jej kar­tach znaj­du­jemy roz­wiąza­nie wszys­tkich prob­lemów, ja­kie kiedy­kol­wiek tra­piły człowieka.


czy-możemy-so­bie-pos­­nowić-że będziemy-ęgać-po naj­ważniej­sze-ze wszys­tkich-spi­sanych-orędzi-po słowo-boże-bib­lię
ronald reaganczymożemyso­biepos­ta­nowićże będziemysięgaćpo naj­ważniej­szeze wszys­tkichspi­sanychorędzipo słowobożebib­lięŚwiętąją poz­na­waći sta­rać siędo niejsto­sowaćna jejkar­tachznaj­du­jemyroz­wiąza­niewszys­tkichprob­lemówja­kiekiedy­kol­wiektra­piłyczłowiekaczy możemymożemy so­bieso­bie pos­ta­nowićże będziemy sięgaćsięgać po naj­ważniej­szepo naj­ważniej­sze ze wszys­tkichze wszys­tkich spi­sanychpo słowo bożebib­lię Świętąże będziemy ją poz­na­waćją poz­na­wać i sta­rać sięi sta­rać się do niejdo niej sto­sowaćna jej kar­tachkar­tach znaj­du­jemyznaj­du­jemy roz­wiąza­nieroz­wiąza­nie wszys­tkichwszys­tkich prob­lemówja­kie kiedy­kol­wiekkiedy­kol­wiek tra­piłytra­piły człowiekaczy możemy so­biemożemy so­bie pos­ta­nowićże będziemy sięgać po naj­ważniej­szesięgać po naj­ważniej­sze ze wszys­tkichpo naj­ważniej­sze ze wszys­tkich spi­sanychze wszys­tkich spi­sanych orędziże będziemy ją poz­na­wać i sta­rać sięją poz­na­wać i sta­rać się do nieji sta­rać się do niej sto­sowaćna jej kar­tach znaj­du­jemykar­tach znaj­du­jemy roz­wiąza­nieznaj­du­jemy roz­wiąza­nie wszys­tkichroz­wiąza­nie wszys­tkich prob­lemówja­kie kiedy­kol­wiek tra­piłykiedy­kol­wiek tra­piły człowieka

Two­je oczy wciąż is­tnieją. Nie wiem, czy prze­pełnione są ja­kim­kolwiek wycze­kiwa­niem, i jakąkol­wiek nadzieją, ale często upar­cie poszu­kują wśród wszys­tkich in­nych właśnie moich, jak­by z nadzieją, że i one gdzieś są. Nie wiem, czy kiedy­kol­wiek od­kryję ta­jem­nicę naszych spoj­rzeń. Ale to nie is­totne. Bo naj­ważniej­sze jest to, że nic, co piękne, w tych oczach się nie zmieniło. I pew­nie nie zmieni.Two­je oczy są uoso­bieniem wszys­tkiego co było dla mnie naj­ważniej­sze a us­ta? Co tu dużo mówić , są najsłod­sze ze wszys­tkich ma­lin na świecie Wol­ność, to po­lega też na tym, że nie mu­simy kochać wszys­tkich ludzi, możemy więc też niektóry­mi gardzić. In­spi­rac­ja Indygoo Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto.Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam.Wszys­tko, co nas spo­tyka, po­zos­ta­wia śla­dy, wszys­tko przyczy­nia się niepos­trzeżenie do nasze­go uk­ształoto­wania; niebez­pie­czną wszakże jest rzeczą próbo­wać zdać so­bie z te­go sprawę. Sta­jemy się wsku­tek te­go al­bo za­rozu­miali i le­niwi, al­bo przygnębieni i lękli­wi, a jed­no jest równie szkod­li­we dla roz­wo­ju jak dru­gie. Naj­bezpie­czniej jest zaw­sze zaj­mo­wać się tym, co ma­my w naj­bliższym cza­sie do zrobienia. ® by Mrs Vercetti