Czy można się wyr­wać przez­nacze­niu? Trze­ba by na to prze­ciw­sta­wić mu własną kon­sekwen­cję, us­ta­lić własną prawdę i odep­rzeć każde na­tar­cie prawd cudzych i rutynowanych.


czy-można ę-wyr­wać-przez­nacze­niu-trze­ba-by na to prze­ciw­sta­wić-mu własną-kon­sekwen­cję-us­­lić-własną-prawdę
stanisław dygatczymożna sięwyr­waćprzez­nacze­niutrze­baby na to prze­ciw­sta­wićmu własnąkon­sekwen­cjęus­ta­lićwłasnąprawdęi odep­rzećkażdena­tar­cieprawdcudzychi rutynowanychczy można sięmożna się wyr­waćwyr­wać przez­nacze­niutrze­ba by na to prze­ciw­sta­wićby na to prze­ciw­sta­wić mu własnąmu własną kon­sekwen­cjęus­ta­lić własnąwłasną prawdęprawdę i odep­rzeći odep­rzeć każdekażde na­tar­ciena­tar­cie prawdprawd cudzychcudzych i rutynowanychczy można się wyr­waćmożna się wyr­wać przez­nacze­niutrze­ba by na to prze­ciw­sta­wić mu własnąby na to prze­ciw­sta­wić mu własną kon­sekwen­cjęus­ta­lić własną prawdęwłasną prawdę i odep­rzećprawdę i odep­rzeć każdei odep­rzeć każde na­tar­ciekażde na­tar­cie prawdna­tar­cie prawd cudzychprawd cudzych i rutynowanych

Le­piej zre­zyg­no­wać z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną. -Ludwik Hirszfeld
le­piej-zre­zyg­no­wać-z dziesięciu-cudzych-myśli-by mieć-jedną-własną
Aby być dob­rym, nie wys­tar­czy prze­mil­czeć pew­nych prawd. Trze­ba jeszcze mówić pew­ne kłamstwa. -Victor Marie Hugo
aby-być-dob­rym-nie wys­tar­czy-prze­mil­czeć-pew­nych-prawd-trze­ba jeszcze-mówić-pew­ne-kłamstwa
W życiu nie ma nic pew­ne­go, ale jed­no wiem - trze­ba po­nosić kon­sekwen­cje swoich czynów, przyjąć od­po­wie­dzial­ność za swo­je uczynki. -Cecelia Ahern
w życiu-nie  nic-pew­ne­go-ale-jed­no-wiem- trze­ba-po­nosić-kon­sekwen­cje-swoich-czynów-przyjąć-od­po­wie­dzial­ność