Czy można kochać za bardzo.... Za bar­dzo pragnąć... I że wszys­tko jest za bardzo... Aż tak bar­dzo że nie chcesz tego...


czy-można-kochać-za bardzo-za-bar­dzo-pragnąć-i-że wszys­tko-jest za bardzo-aż-tak-bar­dzo-że nie chcesz-tego
rudolf88czymożnakochaćza bardzozabar­dzopragnąćże wszys­tkojest za bardzotakże nie chcesztegoczy możnamożna kochaćkochać za bardzoza bar­dzobar­dzo pragnąćpragnąć ii że wszys­tkoże wszys­tko jest za bardzojest za bardzo ażaż taktak bar­dzobar­dzo że nie chceszże nie chcesz tegoczy można kochaćmożna kochać za bardzoza bar­dzo pragnąćbar­dzo pragnąć ipragnąć i że wszys­tkoi że wszys­tko jest za bardzoże wszys­tko jest za bardzo ażjest za bardzo aż takaż tak bar­dzotak bar­dzo że nie chceszbar­dzo że nie chcesz tegoczy można kochać za bardzoza bar­dzo pragnąć ibar­dzo pragnąć i że wszys­tkopragnąć i że wszys­tko jest za bardzoi że wszys­tko jest za bardzo ażże wszys­tko jest za bardzo aż takjest za bardzo aż tak bar­dzoaż tak bar­dzo że nie chcesztak bar­dzo że nie chcesz tegoza bar­dzo pragnąć i że wszys­tkobar­dzo pragnąć i że wszys­tko jest za bardzopragnąć i że wszys­tko jest za bardzo ażi że wszys­tko jest za bardzo aż także wszys­tko jest za bardzo aż tak bar­dzojest za bardzo aż tak bar­dzo że nie chceszaż tak bar­dzo że nie chcesz tego

Chciał/a bym tak bar­dzo podejść te­raz do Ciebie i tak moc­no Cię przytulić.. A za pew­ne tak bar­dzo jak ja chcę ty nie chcesz... -po­myśle­li obo­je mi­jając się przypadkowo na chodziku. Anioły włas­nych marzeń.Można być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim. Z ka­zania mo­jego proboszcza.Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się! Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Wszys­tko mu­simy na­zywać, definiować. Tak bar­dzo boimy się wyjść po­za schemat...