Czy można kochać za bardzo.... Za bar­dzo pragnąć... I że wszys­tko jest za bardzo... Aż tak bar­dzo że nie chcesz tego...


czy-można-kochać-za bardzo-za-bar­dzo-pragnąć-i-że wszys­tko-jest za bardzo-aż-tak-bar­dzo-że nie chcesz-tego
rudolf88czymożnakochaćza bardzozabar­dzopragnąćże wszys­tkojest za bardzotakże nie chcesztegoczy możnamożna kochaćkochać za bardzoza bar­dzobar­dzo pragnąćpragnąć ii że wszys­tkoże wszys­tko jest za bardzojest za bardzo ażaż taktak bar­dzobar­dzo że nie chceszże nie chcesz tegoczy można kochaćmożna kochać za bardzoza bar­dzo pragnąćbar­dzo pragnąć ipragnąć i że wszys­tkoi że wszys­tko jest za bardzoże wszys­tko jest za bardzo ażjest za bardzo aż takaż tak bar­dzotak bar­dzo że nie chceszbar­dzo że nie chcesz tegoczy można kochać za bardzoza bar­dzo pragnąć ibar­dzo pragnąć i że wszys­tkopragnąć i że wszys­tko jest za bardzoi że wszys­tko jest za bardzo ażże wszys­tko jest za bardzo aż takjest za bardzo aż tak bar­dzoaż tak bar­dzo że nie chcesztak bar­dzo że nie chcesz tegoza bar­dzo pragnąć i że wszys­tkobar­dzo pragnąć i że wszys­tko jest za bardzopragnąć i że wszys­tko jest za bardzo ażi że wszys­tko jest za bardzo aż także wszys­tko jest za bardzo aż tak bar­dzojest za bardzo aż tak bar­dzo że nie chceszaż tak bar­dzo że nie chcesz tego

Można być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim. Z ka­zania mo­jego proboszcza. -fyrfle
można-być-człowiekiem-bar­dzo-wyk­ształco­nym-i jed­nocześnie-bar­dzo-głupim-z-ka­zania-mo­jego-proboszcza
Można dać bar­dzo dużo i ser­ce zra­nić, a można bar­dzo ma­lut­ko i ser­ce roz­ra­dować, jak­by skrzydła ko­muś przy­piąć do ramion. -Stefan Wyszyński
można-dać-bar­dzo-żo-i ser­-zra­ć-a można-bar­dzo-­lut­ko-i ser­-roz­ra­dować-jak­by-skrzydła-ko­muś-przy­piąć-do ramion
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Wszys­tko mu­simy na­zywać, definiować. Tak bar­dzo boimy się wyjść po­za schemat... -Andrea
wszys­tko-mu­simy-na­zywać-definiować-tak-bar­dzo-boimy ę-wyjść-po­za-schemat