Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia.


czy-myśli­cie-że kiedyś-będzie-inaczej-czy-wy nap­rawdę-myśli­cie-że wszys­cy-będą-mog­li-być-zmecha­nizo­wani
stanisław ignacy witkiewiczczymyśli­cieże kiedyśbędzieinaczejwy nap­rawdęże wszys­cybędąmog­libyćzmecha­nizo­wanii us­tanda­ryzo­waniw pra­cyręcznejnie zaw­szedy­rek­torzyi urzędni­cywyżsiktórzymu­sielina­wetco in­ne­gojeśćniżmaj­strzyw fab­ry­kachbo pra­caumysłowawy­magain­nychskład­nikówmózgu mózgui jedzeniaczy myśli­cieże kiedyś będziebędzie inaczejczy wy nap­rawdęwy nap­rawdę myśli­cieże wszys­cy będąbędą mog­limog­li byćbyć zmecha­nizo­wanizmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wanii us­tanda­ryzo­wani w pra­cyw pra­cy ręcznej zaw­sze będąbędą dy­rek­torzydy­rek­torzy i urzędni­cyi urzędni­cy wyżsiktórzy będąbędą mu­sielimu­sieli na­wetna­wet co in­ne­goco in­ne­go jeśćniż maj­strzymaj­strzy w fab­ry­kachbo pra­ca umysłowaumysłowa wy­magawy­maga in­nychin­nych skład­nikówskład­ników mózgu mózgu i jedzeniaże kiedyś będzie inaczejczy wy nap­rawdę myśli­cieże wszys­cy będą mog­libędą mog­li byćmog­li być zmecha­nizo­wanibyć zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wanizmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cyi us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej zaw­sze będą dy­rek­torzybędą dy­rek­torzy i urzędni­cydy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsiktórzy będą mu­sielibędą mu­sieli na­wetmu­sieli na­wet co in­ne­gona­wet co in­ne­go jeśćco in­ne­go jeść niżjeść niż maj­strzyniż maj­strzy w fab­ry­kachbo pra­ca umysłowa wy­magaumysłowa wy­maga in­nychwy­maga in­nych skład­nikówin­nych skład­ników mózgu

Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Kocham cię tak bar­dzo, że nie zliczę sposobów Umarłem dla ciebie, a ludzie mówią tylko: Czy widziałeś kiedyś orła? Jakże wol­ny jest to ptak. Le­ci dumnie, I spogląda, Na ten niewol­ników świat. Co on myśli, Kiedy widzi, ludzi w łańcuchach kłamstw? Co on myśli, Kiedy widzi, ludzi opęta­nych sznu­rami wspomnień? Czy będzie mu nas żal? Czy spoj­rzy swym bys­trym okiem, I stwier­dzi: ''Współczuję wam ''? Nie zro­bi tego. Nie obej­rzy na­wet się. Po­leci da­lej myśląc tylko, Ja­ki wspa­niały jest je­go dzień. A my możemy tyl­ko marzyć, By jak on na skrzydłach odlecieć.Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać.''Aniele mój''! Zacze­kaj, stój! Od­po­wiedz na py­tania moje Czy w życiu będą postoje? Czy jest ten lep­szy świat? Czy będzie do niego ja­kiś ślad? Czy wszys­cy tam będziemy? Czy z Bo­giem po­siłek zjemy? Lis­ta py­tań się ciągnie i wlecze Ale to nie jest średniowiecze Wszys­tko sa­memu można zapisać Na kar­tce, długo­pisem szyb­ko napisać