Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.


czy-myślisz-że zaw­sze-w naj­szyb­szym-naj­piękniej­szym-i naj­droższym-aucie-sie­dzi-człowiek-naj­bar­dziej-zajęty-pośpiech
hagiwara sakutaroczymyśliszże zaw­szew naj­szyb­szymnaj­piękniej­szymi naj­droższymauciesie­dziczłowieknaj­bar­dziejzajętypośpiechcy­wili­zac­jiwy­nikaz nad­miaruwol­ne­goczasuczy myśliszże zaw­sze w naj­szyb­szymnaj­piękniej­szym i naj­droższymi naj­droższym aucieaucie sie­dzisie­dzi człowiekczłowiek naj­bar­dziejnaj­bar­dziej zajętypośpiech cy­wili­zac­jicy­wili­zac­ji wy­nikawy­nika z nad­miaruz nad­miaru wol­ne­gowol­ne­go czasunaj­piękniej­szym i naj­droższym auciei naj­droższym aucie sie­dziaucie sie­dzi człowieksie­dzi człowiek naj­bar­dziejczłowiek naj­bar­dziej zajętypośpiech cy­wili­zac­ji wy­nikacy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaruwy­nika z nad­miaru wol­ne­goz nad­miaru wol­ne­go czasu

Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim.Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia.Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*] Naj­gor­szym nie jest się zestarzeć, Naj­gor­szym jest za­pom­nieć, że było się młodym.Naj­mocniej bo­li gdy za­wodzi człowiek, na którym naj­bar­dziej polegaliśmy...