Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ...


czy-na tym-świecie-jest jeszcze-­kie-miej­sce- je­dyne-miej­sce- gdzie-wszys­tko-jest ­kie-wspa­niałe-i żywe-ta­kie ­dyne
kredka132czyna tymświeciejest jeszczeta­kiemiej­sce je­dyne gdziewszys­tkojest ta­kiewspa­niałei żyweta­kie je­dynezakątek dladziecigdzieszu­miądze­wai la­tająmo­tyletam gdzietrys­każyciemwyj­dzmy z tychpo­nurychdomówi znaj­dzmytenje­dynyzakątekczy na tymna tym świecieświecie jest jeszczejest jeszcze ta­kieta­kie miej­sce je­dyne miej­sce gdzie wszys­tkowszys­tko jest ta­kiejest ta­kie wspa­niałewspa­niałe i żyweta­kie je­dyne miej­sce.. zakątek dlazakątek dla dziecidzieci gdziegdzie szu­miąszu­mią dze­wadze­wa i la­tajątam gdzie wszys­tkowszys­tko trys­katrys­ka życiemwyj­dzmy z tych po­nurychpo­nurych domówdomów i znaj­dzmyi znaj­dzmy tenten je­dynyje­dyny zakątekzakątekczy na tym świeciena tym świecie jest jeszczeświecie jest jeszcze ta­kiejest jeszcze ta­kie miej­sce gdzie wszys­tko jest ta­kiewszys­tko jest ta­kie wspa­niałejest ta­kie wspa­niałe i żywe.. zakątek dla dziecizakątek dla dzieci gdziedzieci gdzie szu­miągdzie szu­mią dze­waszu­mią dze­wa i la­tajątam gdzie wszys­tko trys­kawszys­tko trys­ka życiemwyj­dzmy z tych po­nurych domówpo­nurych domów i znaj­dzmydomów i znaj­dzmy teni znaj­dzmy ten je­dynyten je­dyny zakątekje­dyny zakątek

Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika.Było to ta­kie miej­sce, gdzie spra­wy pod­wi­jały ręka­wy i zaczy­nały się dziać.Dziś ho­nor to słabość ..a bez­względność to siła ...a gdzie w tym wszys­tkim miej­sce dla człowieka... ? miej­sce bo­ga jest tam, gdzie nam nie wolno Gdy człowiek się starze­je, choćby los rzu­cał nim po całym świecie, mu­si mieć gdzieś miej­sce, które jest dla niego praw­dzi­wym do­mem, bo na­wet wędrow­ny ptak ma jed­no miej­sce, do które­go zdąża.-(...) wsiadaj, za­biorę cię gdzie tyl­ko chcesz. -Jest jed­no miej­sce w którym chciałbym być... -Jedziemy- mów gdzie. -...blis­ko two­jego serca