Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je


czy-nauczę ę-czy­ć-między-wier­sza­mi- czy-two­-kocham-cie- wciąż-oz­nacza-przy­jaźń-czy-to uk­ry­-nasza-miłość- wyjdź
black angel666czynauczę sięczy­taćmiędzywier­sza­mi czytwo­jekochamcie wciążoz­naczaprzy­jaźńczyto uk­ry­tanaszamiłość wyjdźz te­gocieniai nauczmniete ziar­naprawdy czy nauczę sięnauczę się czy­taćczy­tać międzymiędzy wier­sza­mi czy two­jekocham cie wciąż oz­naczaoz­nacza przy­jaźńprzy­jaźń czyczy to uk­ry­tato uk­ry­ta naszanasza miłość wyjdź z te­goz te­go cieniacienia i nauczi naucz mniemnie czy­taćczy­tać międzymiędzy wier­sza­miwier­sza­mi te ziar­nate ziar­na prawdy czy nauczę się czy­taćnauczę się czy­tać międzyczy­tać między wier­sza­mi wciąż oz­nacza przy­jaźńoz­nacza przy­jaźń czyprzy­jaźń czy to uk­ry­taczy to uk­ry­ta naszato uk­ry­ta nasza miłość wyjdź z te­go cieniaz te­go cienia i nauczcienia i naucz mniei naucz mnie czy­taćmnie czy­tać międzyczy­tać między wier­sza­mimiędzy wier­sza­mi te ziar­nawier­sza­mi te ziar­na prawdy 

Moi kocha­ni!, a kto po pierwsze lu­bi czy­tać bar­dzo długie wiersze? Bo ten, kto te wier­sze czy­ta pasjami- Te­mu życie prze­cieka między wierszami...Ko­biety jak wier­sze trze­ba czy­tać między wersami... 10.02.13 Ludzie czy­tają między wier­sza­mi, bo nie lu­bią poezji.Życie każe nam czy­tać mie­dzy wier­sza­mi. Ale w ja­ki sposób mam to uczy­nić, mając przed sobą pus­te kartki.UCZĘ SIĘ... Jes­teś moim wyśnionym wierszem próbuję opuszka­mi palców od­czy­tać wier­sz jeszcze nie napisany. Na­pew­no każde słowo grą twych mięśni po­masuję de­likat­nym ruchem muszę się prze­konać czy jes­teś praw­dzi­wy czy wyśnionym wierszem? Uczę się poz­na­wania znaków na tobie gdzie pos­ta­wić znak zapytania wykrzyknik czy kropkę nad i uczę się... Jak się przekonam od­szu­kam Ciebie i wiersz. E.G Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.