Czy nie star­czy, że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mie­szkać wróżki? 


czy-nie star­czy-że ogród-jest piękny-czy-muszą-w nim-jeszcze-mie­szkać-wróżki 
douglas adamsczynie star­czyże ogródjest pięknymusząw nimjeszczemie­szkaćwróżki czy nie star­czyże ogród jest pięknyczy musząmuszą w nimw nim jeszczejeszcze mie­szkaćczy muszą w nimmuszą w nim jeszczew nim jeszcze mie­szkaćczy muszą w nim jeszczemuszą w nim jeszcze mie­szkaćczy muszą w nim jeszcze mie­szkać

Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.Spra­wa nie jest pros­ta Iść i przepędzić Czy usiąść i po­zos­tać Czy wyt­knąć pal­cem Grzechy podłe Bo świadome Czy wy­kazać miłosier­dziem Wy­baczyć I po­now­nie być zdradzo­nym Czy wojnę toczyć Prze­ciw bliźnim Jeszcze swoim Czy dzielić na sor­ty I syczeć W pos­tbol­sze­wic­kie oczy Od­sunąć po­gardę Wiedzę i lo­gikę I po­dać rękę Is­ka­riocie Czy­li Ju­daszo­wi A po­tem podzielić Tra­giczne lo­sy Troi kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego.Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.Jest to sta­re py­tanie: czy człowieka przed­sta­wić w for­mie posągu z twar­de­go i trud­no zniszczal­ne­go ma­teriału, czy też w for­mie opa­ru, który zmienia swe kształty i gęstość, lub trzci­ny na wiet­rze się chwiejącej.