Czy nieak­cepto­wanie czyiś wad może w przyszłości dop­ro­wadzić do niekocha­nia ? 


czy-nieak­cepto­wanie-czyiś-wad-może-w przyszłoś-dop­ro­wadzić-do niekocha­nia- 
andreeczynieak­cepto­wanieczyiśwadmożew przyszłościdop­ro­wadzićdo niekocha­nia czy nieak­cepto­wanienieak­cepto­wanie czyiśczyiś wadwad możemoże w przyszłościw przyszłości dop­ro­wadzićdop­ro­wadzić do niekocha­niaczy nieak­cepto­wanie czyiśnieak­cepto­wanie czyiś wadczyiś wad możewad może w przyszłościmoże w przyszłości dop­ro­wadzićw przyszłości dop­ro­wadzić do niekocha­niaczy nieak­cepto­wanie czyiś wadnieak­cepto­wanie czyiś wad możeczyiś wad może w przyszłościwad może w przyszłości dop­ro­wadzićmoże w przyszłości dop­ro­wadzić do niekocha­niaczy nieak­cepto­wanie czyiś wad możenieak­cepto­wanie czyiś wad może w przyszłościczyiś wad może w przyszłości dop­ro­wadzićwad może w przyszłości dop­ro­wadzić do niekocha­nia

Na­danie sen­su życiu może dop­ro­wadzić do sza­leństwa, ale życie bez sen­su jest tor­turą niepo­koju i próżnych prag­nień, jest łodzią pragnącą morza i jed­nocześnie oba­wiającą się go.Ludzie by­wają niekocha­ni by­naj­mniej nie z po­wodu swoich wad, a kocha­ni by­naj­mniej nie za swo­je zalety.Nauka jest kłótli­wa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czy­nienia, mu­sisz pro­wadzić wie­cznie pro­ces sądowy.Dob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzez strach słyszeć swo­je zęby, dob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagłady i ra­no na powrót je zacząć.Uj­rzałem siebie w li­niach na dłoni. Li­nia głowy pochy­lała się i gasła. Li­nia ser­ca bladła w obojętności. Li­nia życia biegła w mrok. In­ne li­nie wy­sychały u źródeł. Mo­je oczy opuściły dłoń. wy­ciągnąłem rękę ku przyszłości. Za­wisła w próżni.