Czy rzeczywiście jest zasadą, że z biegiem lat stosunki międzyludzkie wynaturzają się i żywa, zdrowa tkanka zamienia się w dzikie mięso?


czy-rzeczywiście-jest-zasadą-że-z-biegiem-lat-stosunki-międzyludzkie-wynaturzają-ę-i-żywa-zdrowa-tkanka-zamienia-ę-w-dzikie-mięso
irina griekowaczyrzeczywiściejestzasadążebiegiemlatstosunkimiędzyludzkiewynaturzająsiężywazdrowatkankazamieniadzikiemięsoczy rzeczywiścierzeczywiście jestjest zasadąz biegiembiegiem latlat stosunkistosunki międzyludzkiemiędzyludzkie wynaturzająwynaturzają sięi żywazdrowa tkankatkanka zamieniazamienia sięw dzikiedzikie mięsoczy rzeczywiście jestrzeczywiście jest zasadąże z biegiemz biegiem latbiegiem lat stosunkilat stosunki międzyludzkiestosunki międzyludzkie wynaturzająmiędzyludzkie wynaturzają sięwynaturzają się isię i żywazdrowa tkanka zamieniatkanka zamienia sięzamienia się wsię w dzikiew dzikie mięsoczy rzeczywiście jest zasadąże z biegiem latz biegiem lat stosunkibiegiem lat stosunki międzyludzkielat stosunki międzyludzkie wynaturzająstosunki międzyludzkie wynaturzają sięmiędzyludzkie wynaturzają się iwynaturzają się i żywazdrowa tkanka zamienia siętkanka zamienia się wzamienia się w dzikiesię w dzikie mięsoże z biegiem lat stosunkiz biegiem lat stosunki międzyludzkiebiegiem lat stosunki międzyludzkie wynaturzająlat stosunki międzyludzkie wynaturzają sięstosunki międzyludzkie wynaturzają się imiędzyludzkie wynaturzają się i żywazdrowa tkanka zamienia się wtkanka zamienia się w dzikiezamienia się w dzikie mięso

Żona, którą się niegdyś kochało, staje się z biegiem lat wzruszającą pamiątką erotyczną.Z biegiem lat uczymy się rzeczy, których dnie nie znają.Pociąg do alkoholu tym różni się od pociągu do kobiety, że z biegiem lat przechodzi w stan chroniczny.Podobnie jak powiedzieliśmy, że zasada rządu może ulec zepsuciu, takoż i zasada religii podlega zepsuciu; gdy zasadą religii jest pobożność, niebo nie dało nam niczego lepszego; gdy staje się ona zabobonem, ziemia nie zrodziła nic gorszego.Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat.Dłużej przetrwa rzeźba żywa, którą dłoń z głazu twardego wyrywa, niż twórca, co go czas w popiół zamienia.