Czy sex to wszys­tko ? Pat­rząc na przedział wieko­wy dziew­czyn które zachodzą w ciąże zaczy­nam się zas­ta­nawiać , po co pro­dukują białe suknie...


czy-sex-to wszys­tko- pat­rząc-na przedział-wieko­wy-dziew­czyn-które-zachodzą-w ąże-zaczy­nam ę-zas­­nawiać
nasiaczysexto wszys­tko pat­rzącna przedziałwieko­wydziew­czynktórezachodząw ciążezaczy­nam sięzas­ta­nawiać po co pro­dukująbiałesuknieczy sexsex to wszys­tko pat­rząc na przedziałna przedział wieko­wywieko­wy dziew­czyndziew­czyn którektóre zachodzązachodzą w ciążew ciąże zaczy­nam sięzaczy­nam się zas­ta­nawiać po co pro­dukują białebiałe suknieczy sex to wszys­tko pat­rząc na przedział wieko­wyna przedział wieko­wy dziew­czynwieko­wy dziew­czyn któredziew­czyn które zachodząktóre zachodzą w ciążezachodzą w ciąże zaczy­nam sięw ciąże zaczy­nam się zas­ta­nawiać po co pro­dukują białe suknie

Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem.Są dziew­czy­ny, które zaw­sze i mi­mo wszys­tko chcą wrócić. Ja do nich nie należę.Przez mias­to idzie córka z mamą. Przechodzą obok żeb­ra­ka. Dziew­czyn­ka pat­rzy na te­go człowieka i się uśmie­cha, nies­te­ty nie od­wza­jem­nia te­go. Ko­bieta wchodzi z córką do piekar­ni, za chwilę dziew­czyn­ka wy­biega stamtąd i bieg­nie do żeb­ra­ka, da­je mu bułkę i mówi: twarzą w twarz zas­ty­gając w bezruchy oce­niając przeciwnika ja olbrzym i on fi­lig­ra­nowy koliber co so­bie pomyślał pat­rząc mi pros­to w oczy on wiel­kości pszczoły i ja  słoń w składzie porcelany i ma­leńkich cudów ta­kich jak on pew­nie stwierdził pat­rząc na spus­tosze­nia naszej cywilizacji ta­ki duży a głupi *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki TRZE­CI SKIT W Pew­nym barze siedzą dwaj pi­sarze. Ten łudząco po­dob­ny do Fo­res­ta Whi­take­ra mówi: - Jak myślisz? Zaw­sze będziemy Kumplami? - Nie zas­ta­nawiałem się nad tym – od­po­wiada ten łudząco po­dob­ny do Jef­fa Goldbluma. - Może to jest klucz do sukcesu? - Nie zas­ta­nawiać się zbyt dużo? - Tak. Nie zas­ta­nawiać się.Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !!