Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ? Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.  


czy-skończy­my-jak kar­­gi­na-kar­­gi­na-zginęła-w wal­-a po­­cy-pop­rzez-de­zer­cję- 
urielczyskończy­myjak kar­ta­gi­nakar­ta­gi­nazginęław wal­cea po­la­cypop­rzezde­zer­cję czy skończy­myskończy­my jak kar­ta­gi­najak kar­ta­gi­nakar­ta­gi­nakar­ta­gi­na zginęłazginęła w wal­cea po­la­cy pop­rzezpop­rzez de­zer­cjęczy skończy­my jak kar­ta­gi­naskończy­my jak kar­ta­gi­nakar­ta­gi­na zginęłakar­ta­gi­na zginęła w wal­cea po­la­cy pop­rzez de­zer­cjęczy skończy­my jak kar­ta­gi­nakar­ta­gi­na zginęła w wal­ce

Polska jeszcze nie zginęła, potem niemal zginęła, wreszcie po słynnych osiemnastu dniach, zginęła: jak i dzisiaj, na przekór śląskim i wschodniopruskim ziemkostwom, Polska jeszcze nie zginęła.po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało - Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują.Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami.Za­pisać się w his­to­rii kar­tach zaszczyt nieopisany, za­leży tyl­ko czy ja­ko szlachet­ni ludzie, czy ja­ko bałwa­ny ..Kar­ma by­wa smaczna i zjad­li­wa, a także sucha i nie do przełknięcia - to od ciebie za­leży czy będziesz chodzić głod­ny, czy syty.