Czy to Lub­lin, War­sza­wa, pos­po­lita wioska; Młodzi mówią „na mias­to” – ta­ka ciekawostka.


czy-to lub­lin-war­sza­wa-pos­po­lita-wioska-młodzi-mówią-na-mias­to- ­ka-ciekawostka
sirnobodyczyto lub­linwar­sza­wapos­po­litawioskamłodzimówią„namias­to”– ta­kaciekawostkaczy to lub­linpos­po­lita wioskamłodzi mówiąmówią „na„na mias­to”mias­to” – ta­ka– ta­ka ciekawostkamłodzi mówią „namówią „na mias­to”„na mias­to” – ta­kamias­to” – ta­ka ciekawostkamłodzi mówią „na mias­to”mówią „na mias­to” – ta­ka„na mias­to” – ta­ka ciekawostkamłodzi mówią „na mias­to” – ta­kamówią „na mias­to” – ta­ka ciekawostka

Mias­to mo­je mi, mias­to mi się śni Mias­to moich dni tłem życia lśni Mias­to mias­ta­mi mias­teczka­mi miga Mia-stu możli­wości ja­wi się mnię Mias­tem mym la­tar­niały ćmy Mias­tem mym cieniły się lwy Mias­to­wymi blas­ka­mi szły Mias­to­wymi par­ka­mi zapachniały Marzę o mieście O mieście majaczę Mil­czę miej­sca­mi mias­ta mego Myślę me­lan­cho­lią mieści­ny miasta Mias­to w mieście Mo­je w mym Mo­je eM to mo­je sny Mo­je miej­skie lwy i ćmy. M jak Moje, M jak My, M jak Ja i Ty.Po­wiedz mi, Boże, czy to sza­tan za­biera serca Kiedy ludzie mówią Non serviam...? Nie słowa, a czy­ny mogą nas pop­ra­wić... Każde głośne pos­ta­nowienie nie jest war­te ciche­go działania.Młodzi ludzie dla­tego tak dużo mówią o życiu, bo życia nie znają.Oczekiwanie Bezsensowne.. Nie war­te żad­ne­go zacho­du i wscho­du słońca.. Każde­go uśmie­chu, czy łzy.. Choć bez­cenne, nie war­te nic.. Ja tęsknię, on nie wraca.. Spi­rale. Widzę je, kiedy za­mykam oczy. Wspom­nienia kręcą się dookoła. Wy­mie­sza­ne daw­ne la­ta, jak i os­tatnie miesiące.. Myślicielka. Tak, to z całą pew­nością ja. Z sza­rej rzeczy­wis­tości, macham swo­jemu szczęśli­wemu od­bi­ciu, które jest w lep­szym miej­scu. 26.05.2011 Opi­nia pub­liczna to lin­cz, lin­cz zaś zaw­sze sta­nowi roz­rywkę. Na­wet jeśli za­miast pis­to­letem posłużymy się ar­ty­kułem w gazecie.