Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? 


czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
walter moersczyto nie ab­surdal­neże wspom­nieniao dob­rychcza­sacho wieleczęściejdop­ro­wadzajądo łezniżwspom­nieniao tychzłych czy to nie ab­surdal­neże wspom­nienia o dob­rycho dob­rych cza­sachcza­sach o wieleo wiele częściejczęściej dop­ro­wadzajądop­ro­wadzają do łezniż wspom­nieniawspom­nienia o tychże wspom­nienia o dob­rych cza­sacho dob­rych cza­sach o wielecza­sach o wiele częściejo wiele częściej dop­ro­wadzajączęściej dop­ro­wadzają do łezniż wspom­nienia o tychże wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wieleo dob­rych cza­sach o wiele częściejcza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzająo wiele częściej dop­ro­wadzają do łezże wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściejo dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzającza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez

Za­mykam oczy by odpłynąć gdzieś w oceanach za­pom­nienia, czy na­pot­kam z lat daw­nych wspom­nienia ? Brąz i zieleń pod przym­knięty­mi po­wieka­mi...po­jawia się błękit... marzenia...Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.Cza­sami przeszłość bo­li. Nie pozwól by wspom­nienia o To­bie również raniły.żywe wspom­nienia roz­jarzo­ne się kłębią co dob­re odeszło Łat­wiej kochać wspom­nienia niż żywe­go człowieka.Wspom­nienia uśpij. Uwierz piękno cze­ka cię. Dob­re życie - bierz! Krys­ty­na Sz. 05.11.2014r.