Czy to nie jest wielką rzeczą - znaczyć dla ko­goś wszystko? 


czy-to nie jest wielką-rzeczą- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
bruno schulzczyto nie jest wielkąrzeczą znaczyćdlako­gośwszystko czy to nie jest wielkąto nie jest wielką rzeczą znaczyć dladla ko­gośczy to nie jest wielką rzeczą znaczyć dla ko­goś

Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko?Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko? Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: Nie wątpić, w sens ofiary wierzyć Jest rzeczą łatwą - by­wa wielką.nie do przyznania naiw­ne uczu­cie niepewności że drgnienie i spojrzenie może znaczyć wszystko W cza­sach, gdy naj­większym ciosem dla wro­ga jest wyrzu­cenie go ze zna­jomych, zna­lezienie kum­pli umożli­wia tyl­ko te­lefon czy sms, wyz­na­nie miłości na Sky­pe oraz oświad­czy­ny na Fa­cebook'u nie są dziwną rzeczą.