Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko? 


czy-to nie wiel­ka-rzecz- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
bolesław prusczyto nie wiel­karzecz znaczyćdlako­gośwszystko czy to nie wiel­kato nie wiel­ka rzecz znaczyć dladla ko­gośczy to nie wiel­ka rzecz znaczyć dla ko­goś

Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko?Czy to nie jest wielką rzeczą - znaczyć dla ko­goś wszystko? Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: nie do przyznania naiw­ne uczu­cie niepewności że drgnienie i spojrzenie może znaczyć wszystko Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś