Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami.


czy-to-nie-śmieszne-nawet-nasze-czasy-będą-kiedyś-nazywali-dobrymi-dawnymi-czasami
alberto moraviaczytonieśmiesznenawetnaszeczasybędąkiedyśnazywalidobrymidawnymiczasaminie śmiesznenawet naszenasze czasyczasy będąbędą kiedyśkiedyś nazywalinazywali dobrymidobrymi dawnymidawnymi czasamiczy to nienawet nasze czasynasze czasy będączasy będą kiedyśbędą kiedyś nazywalikiedyś nazywali dobryminazywali dobrymi dawnymidobrymi dawnymi czasamiczy to nie śmiesznenawet nasze czasy będąnasze czasy będą kiedyśczasy będą kiedyś nazywalibędą kiedyś nazywali dobrymikiedyś nazywali dobrymi dawnyminazywali dobrymi dawnymi czasaminawet nasze czasy będą kiedyśnasze czasy będą kiedyś nazywaliczasy będą kiedyś nazywali dobrymibędą kiedyś nazywali dobrymi dawnymikiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami

Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością.Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni, wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście.Czy myśli­cie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy nap­rawdę myśli­cie, że wszys­cy będą mog­li być zmecha­nizo­wani i us­tanda­ryzo­wani w pra­cy ręcznej? Nie - zaw­sze będą dy­rek­torzy i urzędni­cy wyżsi, którzy będą mu­sieli na­wet co in­ne­go jeść niż maj­strzy w fab­ry­kach, bo pra­ca umysłowa wy­maga in­nych skład­ników mózgu - mózgu i jedzenia.Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem.Być może istnieją czasy piękniejsze ale te są nasze.Dusza smakuje tyle rozkoszy w panowaniu nad innymi duszami] ci nawet, którzy kochają dobro, tak bardzo kochają siebie samych, iż nie ma nikogo, kto by, na swoje nieszczęście, nie musiał się mieć na baczności przed swymi dobrymi intencjami: i w istocie, nasze uczynki zależą od tylu rzeczy, że tysiąc razy łatwiej jest czynić dobro, niż dobrze je czynić.