Czy wiedząc, że skończy się coś niez­byt cieka­wie po­win­niśmy brnąć w to da­lej z nadzieją, że coś się zmieni... ? 


czy-wiedząc-że skończy ę-coś-niez­byt-cieka­wie-po­win­śmy-brnąć-w to da­lej-z nadzieją-że coś ę-zmieni- 
andreeczywiedzącże skończy sięcośniez­bytcieka­wiepo­win­niśmybrnąćw to da­lejz nadziejąże coś sięzmieni czy wiedzącże skończy się coścoś niez­bytniez­byt cieka­wiecieka­wie po­win­niśmypo­win­niśmy brnąćbrnąć w to da­lejw to da­lej z nadziejąże coś się zmieniże skończy się coś niez­bytcoś niez­byt cieka­wieniez­byt cieka­wie po­win­niśmycieka­wie po­win­niśmy brnąćpo­win­niśmy brnąć w to da­lejbrnąć w to da­lej z nadziejąże skończy się coś niez­byt cieka­wiecoś niez­byt cieka­wie po­win­niśmyniez­byt cieka­wie po­win­niśmy brnąćcieka­wie po­win­niśmy brnąć w to da­lejpo­win­niśmy brnąć w to da­lej z nadziejąże skończy się coś niez­byt cieka­wie po­win­niśmycoś niez­byt cieka­wie po­win­niśmy brnąćniez­byt cieka­wie po­win­niśmy brnąć w to da­lejcieka­wie po­win­niśmy brnąć w to da­lej z nadzieją

Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu. -John Churton Collins
połowa-naszych-po­myłek-po­lega-na tym-że kieru­jemy ę-uczu­ciem-gdy-po­win­śmy-myść-dru­ga połowa-że ro­zumu­jemy-kiedy
Jeśli wypowiesz coś dobrego, na tym się skończy. Jeśli wypowiesz coś złego, na pewno się spełni. -Anonim
jeśli-wypowiesz-coś-dobrego-na-tym-ę-skończy-jeśli-wypowiesz-coś-złego-na-pewno-ę-speł
Czy dom to coś w co po ja­kimś cza­sie za­mienia się da­ne miej­sce, czy też coś co znaj­du­jemy w końcu, gdy dos­ta­tecznie długo do niego dążymy. -Neil Gaiman
czy-dom-to coś-w co po ja­kimś-cza­sie-za­mienia ę-da­ne-miej­sce-czy-też-coś-co znaj­­jemy-w końcu-gdy-­­tecznie-długo