Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu? 


czy-wiesz-że wspólne-czy­tanie-książek-na głos-moc­niej-wiąże-ludzi-ż-wspólne-spłaca­nie-kredytu 
janusz leon wiśniewskiczywieszże wspólneczy­tanieksiążekna głosmoc­niejwiążeludziniżwspólnespłaca­niekredytu czy wieszże wspólne czy­tanieczy­tanie książekksiążek na głosna głos moc­niejmoc­niej wiążewiąże ludziludzi niżniż wspólnewspólne spłaca­nieże wspólne czy­tanie książekczy­tanie książek na głosksiążek na głos moc­niejna głos moc­niej wiążemoc­niej wiąże ludziwiąże ludzi niżludzi niż wspólneniż wspólne spłaca­nieże wspólne czy­tanie książek na głosczy­tanie książek na głos moc­niejksiążek na głos moc­niej wiążena głos moc­niej wiąże ludzimoc­niej wiąże ludzi niżwiąże ludzi niż wspólneludzi niż wspólne spłaca­nieże wspólne czy­tanie książek na głos moc­niejczy­tanie książek na głos moc­niej wiążeksiążek na głos moc­niej wiąże ludzina głos moc­niej wiąże ludzi niżmoc­niej wiąże ludzi niż wspólnewiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie

Wspólne życie to wspólny dom, wspólne za­kupy, wspólne marze­nia, ale prze­cież także i to... mój do­mowy pan­to­fel pod je­go tap­cza­nem. Ni­by pro­zai­czna rzecz, a prze­cież za­myka się tu cała poezja.Wszys­cy ludzie, ludzie każdej wiary i ra­sy, ze wszys­tkich war­stw społecznych, usłysze­li wte­dy, że w Ame­ryce nasze przez­nacze­nie jest wspólne. Że jak będziemy ra­zem, nasze marze­nia mogą być wspólne.Te­lewiz­ja Pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z Do­mem Publicznym.Nic tak ludzi nie dzieli jak wspólne mieszkanie.czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy Czy gdy­byśmy myśle­li że zos­ta­liśmy os­tatnią osobą na Ziemi czy mieli­byśmy jeszcze nadzieje na lep­sze jut­ro, na od­na­lezienie in­nych ludzi, na przet­rwa­nie w sa­mot­ności ? Na to py­tanie każdy mu­sie od­po­wie­dzieć so­bie sam.