Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu? 


czy-wiesz-że wspólne-czy­tanie-książek-na głos-moc­niej-wiąże-ludzi-ż-wspólne-spłaca­nie-kredytu 
janusz leon wiśniewskiczywieszże wspólneczy­tanieksiążekna głosmoc­niejwiążeludziniżwspólnespłaca­niekredytu czy wieszże wspólne czy­tanieczy­tanie książekksiążek na głosna głos moc­niejmoc­niej wiążewiąże ludziludzi niżniż wspólnewspólne spłaca­nieże wspólne czy­tanie książekczy­tanie książek na głosksiążek na głos moc­niejna głos moc­niej wiążemoc­niej wiąże ludziwiąże ludzi niżludzi niż wspólneniż wspólne spłaca­nieże wspólne czy­tanie książek na głosczy­tanie książek na głos moc­niejksiążek na głos moc­niej wiążena głos moc­niej wiąże ludzimoc­niej wiąże ludzi niżwiąże ludzi niż wspólneludzi niż wspólne spłaca­nieże wspólne czy­tanie książek na głos moc­niejczy­tanie książek na głos moc­niej wiążeksiążek na głos moc­niej wiąże ludzina głos moc­niej wiąże ludzi niżmoc­niej wiąże ludzi niż wspólnewiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie

Te­lewiz­ja Pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z Do­mem Publicznym. -DariuszS
te­lewiz­ja-pub­liczna- ty­-­mo-wspólne­go-z pub­liczną-co dom- wspólne­go-z do­mem-publicznym
Nic tak ludzi nie dzieli jak wspólne mieszkanie. -Zbigniew Hołodiuk
nic-tak-ludzi-nie dzieli-jak wspólne-mieszkanie
czy aby nap­rawdę czu­jesz to  co pod­po­wie ci szum rzeki czy kiedy­kol­wiek tam byłaś czy wiesz że każda chwi­la czy­ni nas tym kim jesteśmy  -samothnick
czy-aby nap­rawdę-czu­jesz-to -co-pod­po­wie- szum-rzeki-czy-kiedy­kol­wiek-tam-byłaś-czy-wiesz-że każda-chwi­-czy­-nas-tym-kim