Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze.


czy-wiesz-na-czym-polega-sukces-jamesa-bonda-nie-na-tym-że-wie-on-wszystko-o-broni-i-strategiach-walki-ani-na-tym-że-jest-silny-i-umie-ę-bić-ani
witold wójtowiczczywiesznaczympolegasukcesjamesabondanietymżewieonwszystkobronistrategiachwalkianijestsilnyumiesiębićprzebiegłypotrafiwszystkichwyprowadzićpolenieprzystojnykochajągowszystkiekobietytylkotymdostrzecwykonaćtocodanymmomencienajważniejszeczy wieszna czymczym polegapolega sukcessukces jamesajamesa bonda– nienie nana tymże wiewie onon wszystkowszystko oo bronibroni ii strategiachstrategiach walkiani nana tymże jestjest silnysilny ii umieumie sięsię bićani nana tymże jestjest przebiegłyprzebiegły ii potrafipotrafi wszystkichwszystkich wyprowadzićwyprowadzić ww poleani nienie nana tymże jestjest przystojnyprzystojny ii kochająkochają gogo wszystkiewszystkie kobietytylko nana tymtym –że potrafipotrafi dostrzecdostrzec ii wykonaćco ww danymdanym momenciemomencie jestjest najważniejszena czym polegaczym polega sukcespolega sukces jamesasukces jamesa bonda– nie nanie na tymże wie onwie on wszystkoon wszystko owszystko o bronio broni ibroni i strategiachi strategiach walkiani na tymże jest silnyjest silny isilny i umiei umie sięumie się bićani na tymże jest przebiegłyjest przebiegły iprzebiegły i potrafii potrafi wszystkichpotrafi wszystkich wyprowadzićwszystkich wyprowadzić wwyprowadzić w poleani nie nanie na tymże jest przystojnyjest przystojny iprzystojny i kochająi kochają gokochają go wszystkiego wszystkie kobietytylko na tymna tym –tym – że– że potrafiże potrafi dostrzecpotrafi dostrzec idostrzec i wykonaćco w danymw danym momenciedanym momencie jestmomencie jest najważniejsze

. . . Każdy z nas we wczesnej młodości wie dobrze jaka jest jego Własna Legenda. W tym okresie życia wszystko jest jasne, wszystko jest możliwe, ludzie nie boją się ani pragnień ani marzeń o tym, co chcieliby w życiu osiągnąć. Jednak w miarę upływu czasu jakaś tajemnicza siła stara się dowieść za wszelką cenę, że spełnienie Własnej Legendy jest niemożliwe.O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.Bo miłość nie polega na tym, by stać nieruchomo jak pustynia, ani hulać po świecie jak wiatr, ani patrzeć na wszystko z daleka jak ty.Nie kocham go, ani za szcze­ry uśmiech, ani za poczu­cie humoru, ani za głos, który da­je ta­kie ukojenie, ani za to urocze za­gubienie w oczach, kiedy nie wie jak po­winien się zachować. Nie, na­wet nie po­myślałabym o tym, żeby po­kochać ko­goś z kim nig­dy nie mogłabym być.Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba, ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny, ta­kiej białej, szlachec­kiej dziew­czy­ny, tak... wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie, z taką niepo­kalaną, nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty. Czuć ko­bietę przy so­bie, która nie zna ani za­sad, ani teorii, ani kierunków, ani żad­nych izmów, tyl­ko jest ser­cem, gorącym, czys­tym ser­cem! Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie.Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić.