Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.


czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
arthur koestlerczymbar­dziejory­ginal­neod­kry­cietymoczy­wis­tewy­daje siępo ja­kimśczasieczym bar­dziejory­ginal­ne od­kry­cietym bar­dziejbar­dziej oczy­wis­teoczy­wis­te wy­daje sięwy­daje się po ja­kimśpo ja­kimś czasieczym bar­dziej ory­ginal­nebar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cietym bar­dziej oczy­wis­tebar­dziej oczy­wis­te wy­daje sięoczy­wis­te wy­daje się po ja­kimśwy­daje się po ja­kimś czasieczym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cietym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje siębar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimśoczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasietym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimśbar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie

Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać.Po­wiet­rze jest pełne szczegółów, na­wet cisza jest dźwiękiem: im bar­dziej zwra­ca się na nią uwagę, tym bar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­na, złożona z wib­racji, które do­tykają się i znoszą wzajemnie.Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie.Im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny