Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi...


czym-jest miłość-gwałtowną-uciechą-młodym-marze­niem-skow­ronkiem-przychodzi-i od­chodzi-niczym-burza-let­nia-zos­­wia po so­bie
przerostduszyczymjest miłośćgwałtownąuciechąmłodymmarze­niemskow­ronkiemprzychodzii od­chodziniczymburzalet­niazos­ta­wia po so­biezniszcze­niechoćga­siprag­nienieczym są sple­cionedłoniei głowawspar­tana ra­mieniusą stęsknioneno­cei uk­ry­tełzyczymiłośćprze­mijaczyos­ta­jena wiekiodejdęwy­baczczym jest miłośćpo­wiedzmiczym jest miłośćgwałtowną uciechąmłodym marze­niemprzychodzi i od­chodziniczym burzaburza let­niazos­ta­wia po so­bie zniszcze­niechoć ga­siga­si prag­nienieczym są sple­cione dłoniedłonie i głowai głowa wspar­tawspar­ta na ra­mieniuczym są stęsknionesą stęsknione no­ceno­ce i uk­ry­tei uk­ry­te łzyczy miłośćmiłość prze­mijaprze­mija czyczy os­ta­jeos­ta­je na wiekipo­wiedz miniczym burza let­niachoć ga­si prag­nienieczym są sple­cione dłonie i głowadłonie i głowa wspar­tai głowa wspar­ta na ra­mieniuczym są stęsknione no­cesą stęsknione no­ce i uk­ry­teno­ce i uk­ry­te łzyczy miłość prze­mijamiłość prze­mija czyprze­mija czy os­ta­jeczy os­ta­je na wieki

Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Hej, nauczyciele, Dajcie ich określenie zwięzłe, a soczyste. -Anonim
czym-jest-miłość-czym-jest-przyjaźń-hej-nauczyciele-dajcie-ich-określenie-zwięzłe-a-soczyste
Bo czym jest życie, gdy nie ma Wolności, czym jest Miłość, gdy nie ma możności wypłynąć okrętem na spotkanie Boga! -Tadeusz Miciński
bo-czym-jest-życie-gdy-nie-wolnoś-czym-jest-miłość-gdy-nie-możnoś-wypłynąć-okrętem-na-spotkanie-boga
Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś. -Emmanuel Sieyes
czym-jest-stan-trzeci-wszystkim-czym-był-on-dotąd-niczym-czego-żąda-być-czymś