Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi...


czym-jest miłość-gwałtowną-uciechą-młodym-marze­niem-skow­ronkiem-przychodzi-i od­chodzi-niczym-burza-let­nia-zos­­wia po so­bie
przerostduszyczymjest miłośćgwałtownąuciechąmłodymmarze­niemskow­ronkiemprzychodzii od­chodziniczymburzalet­niazos­ta­wia po so­biezniszcze­niechoćga­siprag­nienieczym są sple­cionedłoniei głowawspar­tana ra­mieniusą stęsknioneno­cei uk­ry­tełzyczymiłośćprze­mijaczyos­ta­jena wiekiodejdęwy­baczczym jest miłośćpo­wiedzmiczym jest miłośćgwałtowną uciechąmłodym marze­niemprzychodzi i od­chodziniczym burzaburza let­niazos­ta­wia po so­bie zniszcze­niechoć ga­siga­si prag­nienieczym są sple­cione dłoniedłonie i głowai głowa wspar­tawspar­ta na ra­mieniuczym są stęsknionesą stęsknione no­ceno­ce i uk­ry­tei uk­ry­te łzyczy miłośćmiłość prze­mijaprze­mija czyczy os­ta­jeos­ta­je na wiekipo­wiedz miniczym burza let­niachoć ga­si prag­nienieczym są sple­cione dłonie i głowadłonie i głowa wspar­tai głowa wspar­ta na ra­mieniuczym są stęsknione no­cesą stęsknione no­ce i uk­ry­teno­ce i uk­ry­te łzyczy miłość prze­mijamiłość prze­mija czyprze­mija czy os­ta­jeczy os­ta­je na wieki

Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Hej, nauczyciele, Dajcie ich określenie zwięzłe, a soczyste.Fa­ceci,których znam sa­mi nie wiedzą o czym mówią.Upar­cie twier­dza,że nie liczy się wygląd,tyl­ko to ja­ka dziew­czy­na jest.A gdy kiedyś spy­tałam ja­ka po­win­na być ta ideal­na zgod­nie stwier­dzi­li:Bo czym jest życie, gdy nie ma Wolności, czym jest Miłość, gdy nie ma możności wypłynąć okrętem na spotkanie Boga!Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś.... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie...Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?